Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

investicioni sazetak.JPG

U cilju podrške potencijalnim investitorima i stvaranja što povoljnijeg poslovnog okruženja, općina Srebrenik je sredinom 2014. godine, u saradnji s Međunarodnom finansijskom korporacijom (International Financial Corporation – IFC), članicom Grupacije Svjetske banke, sačinila Sažetak o investicionim potencijalima općine Srebrenik, kojim je potencijalnim investitorima  pojašnjeno zašto investirati u općinu Srebrenik odn. koje su prednosti naše lokalne zajednice u odnosu na okruženje.

Navedeni sažetak u .pdf formatu na bosanskom i engleskom jeziku možete preuzeti klikom na link ispod.

INVESTICIONI SAŽETAK OPĆINE SREBRENIK - BOSANSKI JEZIK (.pdf) (983.36 KB) 

SREBRENIK MUNICIPALITY INVESTMENT SUMMARY - ENGLISH (.pdf) (1001.63 KB)

Detalj iz pogona za proizvodnju plastične i Al stolarije firme Herceg d.o.o. SrebrenikLokalna strategija zakonodavno-izvršne vlasti općine usmjerena je ka stvaranju ekonomskog ambijenta i promovisanju što većeg broja razvojnih projekata. Općina Srebrenik donijela je čitav niz značajnih odluka i planskih dokumenata koji stimulišu ulaganja i otvaranje novih preduzetničkih firmi na njenom području, a nivo usluga, po zahtjevima preduzetnika, podignut je na visok stepen ekspeditivnosti i minimalne rokove u rješavanju svih zahtjeva iz domena općinske uprave.

Uspostavom "Šalter sale" i "Centra za informisanje", informatizacijom rada općinskih službi te uspostavljanjem standarda rada i procedura standarda ISO 9001:2000 (sada je to standard ISO 9001:2008), kao prvi organ uprave na Tuzlanskom kantonu, administracija općine Srebrenik na dobrom je putu da postane istinski servis građanima.

Razvijena infrastruktura ( putevi, PTT-mreža, vodoopskrbni objekti, sistemi odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda, željeznička pruga), kao i blizina granice, nekoliko ispostava banaka i mikrofinansijskih organizacija-osnovne su pozitivne reference i nezadrživi impulsi razvoja općine. Općina je usvojila i "Strategiju razvoja do 2020. godine" te u njemu prilagodila svoje organizovane naredne planske aktivnosti,  a  realizacizacijom projekata postići će se  viši nivo razvoja općine.

Srebrenik je prije rata (1992-95) bio nerazvijena općina, ali je, zahvaljujući sposobnoj lokalnoj upravi i vrijednim i sposobnim preduzetnicima, tokom rata a posebno u periodu nakon rata doživio nagli rast i razvoj, tako da se svrstao u red srednje razvijenih općina u BiH.

I pored evidentnih problema u procesu privatizacije nekih preduzeća, koja su bili nosioci razvoja u prijeratnoj općini Srebrenik, otežanih uslova privređivanja i velikog broja nezaposlenih lica, Srebrenik iz dana u dan postaje razvijeniji sa realnim perspektivama još bržeg razvoja. Privredni objekti koji karakterišu općinu Srebrenik, razmješteni su uglavnom duž kotline rijeke Tinje, pruge i magistralnog puta koji u velikoj mjeri naginju centralnom dijelu općine, gdje se formirao administrativni, kulturni, sportski i ekonomski centar općine. Na jugoistoku općine, koje obuhvata mjesno područje Tinja, smještena je savremena asfaltna baza preduzeća «Jata» Srebrenik te neposredno uz nju na lokalitetu «Orlove klisure» i kamenolom sa potrebnim kvalitetom za rad iste.

Južno od centra općine, koje obuhvata mjesno područje D.Potok, smješten je rudnik kamenog krečnjaka koji čini novu eksploatacionu zonu preduzeća za proizvodnju kamena, betonskih elemenata i kreča «Ingram» a u samom centru naselja egzistira tvornica obuće «Aida» d.o.o., koja zbog teškoća na tržištu radi u otežanim uslovima. Tu je i kompanija "Aksemont" d.o.o. Srebrenik koja izrađuje sve vrste čeličnih konstrukcija, a pored toga bavi se izradom i montažom procesne opreme od inoksa i običnog čelika, izradom i montažom svih vrsta cjevovoda, kao i svim postupcima zavarivanja.

U centralnom dijelu općine neposredno uz grad Srebrenik, nalazi se preduzeće «Ingram» d.d. Srebrenik sa kamenolomom koji radi sa punim kapacitetom prerade kamena u različite vrste građevinskih elemenata. Inače preduzeće «Ingram» d.d. Srebrenik, upošljava najveći broj radnika na općini. Istina planski i postupno se vrši privođenje kraju eksploatacije i prerade kamenog krečnjaka u ovoj zoni a uporedo se stvaraju uslovi za potpun prelazak preduzeća u naselje Bjelave, D. Potok. U neposrednoj blizini preduzeća «Ingram» egzistiraju «Ekoherc» d.d. i «Herceg» d.d. Srebrenik, stabilna, profitabilna i perspektivna preduzeća za proizvodnju aluminijske i plastične stolarije, izvozne orjentacije, sa značajnim kapacitetima infrastrukturnih objekata.

U samom centru grada, smještena su dva preduzeća koja obuhvataju značajnu zemljišnu površinu i zavidne infrastrukturne objekte a to su tvornica trikotaže i tvornica furnirnog namještaja. Zajednička karak-teristika ovih preduzeća je tehnološko, ekonomsko i tržišno mrtvilo te nezavršena privatizacija, koja bi u dogledno vrijeme trebala da oživi tehnološke procese u ovim firmama.

U zapadnom dijelu periferije grada, na samoj lijevoj obali rijeke Tinje, punim kapacitetom rade: pekara «Klas» d.d. , «Corn flips» d.d. i fabrika zdrave hrane «Fana» d.o.o. sa savremenim tehnološkim pristupom i jakom pokrivenošću tržišta. Tu egzistira i nekoliko privatnih fabrika za proizvodnju namještaja i stolarije kao što je «Merceza» d.o.o., koja za sada izvrsno posluju na veoma probirljivom tržištu.

U  dijelu  općine  sa nižom nadmorskom visinom, na teritoriju mjesnog  područja Špionica, nalazi se «Voćni rasadnik» d.d. koji se bavi proizvodnjom i uzgojem sadnog materijala, sa težištem na sadnice šljive, jabuke, kruške, višnje, trešnje i dunje, jagodičastog voća te matičnjaka za podloge voćnih vrsta, a u saradnji sa firmama iz Holandije počelo je sa radom i preduzeće «Plantarium» za proizvodnju cvijeća, bilja, šumskih sadnica i podloga za sadnice voća interesantnih evropskom tržištu. Tu je takođe i firma za obradu i ugradnju mermera i granita «Sanit Granit» d.o.o, kao i  Proizvodnja spužve u firmi Zaharex d.o.o.Špionica Srebrenik«Jafa-Jase» d.o.o. za proizvodnju stolarije, firma "Hanerix" d.o.o. Srebrenik, preduzeće za trgovinu i transport, "Tempoplast" d.o.o. Srebrenik, preduzeće za proizvodnju plastične i Al stolarije, ograda i garažnih vrata, "Zaharex" d.o.o. Špionica-Srebrenik koji je vodeći proizvođač  madraca, bonel žičanih jezgara, spužve kao i posteljine, prekrivača, štep deka, jastuka, jorgana, nadmadraca u BiH, te nekoliko firmi za proizvodnju rezane građe.

Na području NN Luka nalazi se tvornica trikotažne konfekcije. Na općinskom području egzistira preko 500 privatnih firmi, većih ili manjih, tako da je teško obuhvatiti sve firme, ali je konstatacija da su zastupljene mnoge djelatnosti među kojima i proizvodnja šećer kocke, čokolade, metalnih proizvoda itd. Općina ima veoma razvijenu trgovačku djelatnost  u okviru koje su stasale velike firme, koje su ekskluzivni zastupnici značajnih evropskih proizvođača i koje svojom ponudom nadmašuju srebreničku tražnju, tako da se većina roba prodaje u drugim centrima BiH (kao što su "MUREX", "VEDA", "ORIJENT", "BOSLAM", „GREAT“ itd. Srebreničke prevozničko-špediterske firme su među najizraslijim u TK-u, a u sferi prevoza tečnih tereta među najboljim u BiH.

Brojne   benzinske   pumpe  su  obilježje Srebrenika, a jedna od najpoznatijih firmi koja je dala prepoznatljiv imidž općini su i firme «Kopex» i "Sarkop". Brojna je i sposobna građevinska operativa, a među najizraslijim firmama u ovoj oblasti, koje su podigle brojne stambeno-poslovne objekte u Srebreniku i BiH, su «Gromeks» d.o.o. Srebrenik, "ITK Musić" d.o.o. Srebrenik, "Cobra" d.o.o. Srebrenik i «Sekvoja»d.o.o. Srebrenik.

Dr. sc. Nermin Tursić iz SDA vršilac dužnosti gradonačelnika Srebrenika

Untitled 4Dr. sc. Nermin Tursić iz Stranke demokratske akcije (SDA) biti će vršilac dužnosti gradonačelnika Srebrenika, odlučeno je danas tajnim glasanjem na sjednici Gradskog vijeća Srebrenik. Do izbora Tursića je došlo jer je dosadašnji gradonačelnik Nihad Omerović iz Naroda i pravde (NiP), prihvatio mandat u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Video o aktuelnoj situaciji i budućim projektima

 

Facebook stranica

korisni linkovi2

Anketa

Da li ste za prelazak matičnih ureda iz MP-a u Srebrenik

Bilten grada Srebrenika

bilten op sreb

Brojač posjeta

Danas: 86

Juče: 126

Ove sedmice: 86

Ovog mjeseca: 6951

Ukupno: 462344

Pretraga

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba