Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Služba za opću upravu i zajedničke poslove - Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma po Konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku od 01.01.2017. – 31.12.2017.godine

OPĆINA SREBRENIK

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OD 01.01.2017. – 31.12.2017. GODINE

po Konkurentskom zahtjevu i Otvorenom postupku

Služba za opću upravu i zajedničke poslove

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R.b.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu

(Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena

(obrazloženje)

 

 

 

1

 

LOT 1- Osiguranje općinskih i vatrogasnih vozila za 2017. godinu / 66514110-0

Konkurentski zahtjev broj: 07-4816/16

SARAJEVO-OSIGURANJE DD, Podružnica Tuzla / ID broj: 4200326930001

2.798,00 KM / Premija osiguranja po svakom vozilu će se plaćati na temelju izdatih polica osiguranja od strane dobavljača, a koja je usklađena sa dospijećem osiguranja za predmetno vozilo i cijenama iz ponude / Ugovor se zaključuje na period od 1 godine, i to od 01.01.2017. do 01.01.2018. godine

   

15.12.2016.

 

Datum računa: 31.12.2017.

Iznos računa:

2.711,00 KM

 

2

 

LOT 2- Osiguranje imovine za 2017. godinu / 66515200-5

Konkurentski zahtjev broj: 07-4816/16

ZOVKO OSIGURANJE DD Žepče / ID broj: 4218249840009

2.123,58 KM / Plaćanje premije osiguranja će se vršiti u četiri jednake rate, svaka tri mjeseca / Ugovor se zaključuje na period od 1 godine, i to od 01.01.2017. do 01.01.2018. godine

   

13.12.2016.

10.11.2017.

Iznos:

2.123,57 KM

Datum računa: 09.11.2017.

Iznos računa:

2.123,57 KM

 

 

3

 

LOT 3- Osiguranje lica za 2017. godinu / 66511000-5

Konkurentski zahtjev broj: 07-4816/16

ZOVKO OSIGURANJE DD Žepče / ID broj: 4218249840009

2.310,00 KM / Plaćanje će se vršiti u 12 jednakih mjesečnih rata i to do 20-tog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec / Ugovor se zaključuje na period od 1 godine, i to od 01.01.2017. do 01.01.2018. godine

   

13.12.2016.

10.11.2017.

Iznos:

2.310,00 KM

Datum računa: 09.11.2017.

Iznos računa:

2.310,00 KM

 

 

4.

 

Održavanje i popravka općinskih i vatrogasnih vozila u 2017. godini / 50112000-3

Konkurentski zahtjev broj: 07-4816-4/16

AUTOELEKTRIKA FAZLIĆ DOO / ID broj: 4209988570002

12.820,51 KM / Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana od dana ispostavljanja računa o izvršenim uslugama, a kojeg mora prihvatiti lice zaduženo za praćenje realizacije ugovora i ugovorni organ / Okvirni sporazum se zaključuje za 2017. godinu

   

09.12.2016.

 

Datum računa: 31.12.2017.

Iznos računa:

12.670,00 KM sa PDV-om

 

5.

 

Nabavka opreme i dijelova za općinska i vatrogasna vozila u 2017. godini / 4209070880009

Konkurentski zahtjev broj: 07-4816-5/16

MIRADO DOO Tuzla / ID broj: 4209070880009

12.483,65 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana od dana prihvatanja računa / Okvirni sporazum se zaključuje za 2017. godinu

   

03.02.2017.

 

Datum računa: 27.12.2017.

Iznos računa:

14.605,37 KM sa PDV-om

 

6.

 

Nabavka tonera za 2017. godinu / 30000000-9

Konkurentski zahtjev broj: 07-204/17

DEFTER DOO Sarajevo / ID broj: 4200303990007

4.736,60 KM + PDV / Plaćanje će se vršiti po isporuci robe u roku od 15 dana od dana prihvatanja računa od lica zaduženog za praćenje / Dobavljač će robe isporučivati sukcesivno u toku 2017. godine

   

08.03.2017.

 

Datum računa: 06.12.2017.

Iznos računa:

3.103,00 KM sa PDV-om

 

7.

 

Nabavka kancelarijskog materijala u 2017. godini / 30000000-9

Konkurentski zahtjev broj: 07-201/17

AERO EXCLUSIVE DOO Sarajevo / ID broj: 4200061610000

8.638,90 KM + PDV / Plaćanje će se vršiti po isporuci robe u roku od 15 dana od dana prihvatanja računa / Dobavljač će robe isporučivati sukcesivno u toku 2017. godine

   

13.03.2017.

 

Datum računa: 29.12.2017.

Iznos računa:

8.314,33 KM sa PDV-om

 

8.

 

Obavljanje usluga ADSL Flat Internet do kraja 2017. godine / 64200000-8

Otvoreni postupak broj: 07-2273/17

BH Telecom DD Sarajevo

2.956,28 KM / Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana od dana prijema i prihvatanja računa / Okvirni sporazum se zaključuje do 31.12. 2017. godine

   

22.08.2017.

   

 

 

9.

 

Terensko motorno vozilo / 34100000-8

Konkurentski zahtjev broj: 07-3194/17

LADA AUTO DOO Banja Luka / ID broj: 4400991820003

18.371,79 KM / Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana isporuke-prijema vozila i ispostavljanja računa prihvaćenog od strane komisije i ugovornog organa / Rok za isporuku vozila je 30 dana od dana zaključivanja ugovora

   

13.11.2017.

26.12.2017.

Iznos:

21.495,00 KM sa PDV-om

Datum računa: 21.11.2017.

Iznos računa:

21.495,00 KM sa PDV-om

*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M. P.

Potpis odgovorne osobe

____________________

Login za uređivanje Obrazaca za praćenje realizacije Ugovora

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba