Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice - Obrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2017. - 31.12.2017. godine

OPĆINA SREBRENIK

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA OD 01.01.2017. – 31.12.2017. GODINE

po direktnom sporazumu

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R.b.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu

(Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena

(obrazloženje

 

1.

Nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije ulice M. R. Ramba / 79714000-2

Direktni sporazum/ int. broj: 07-1397/17

NNM INŽENJERING DOO Tuzla / ID broj: 4209881770009

2.750,00 KM + PDV

   

08.05.2017.

16.10.2017.

Iznos:

3.217,50 KM

(sa PDV)

Datum računa:

18.09.2017.

Iznos računa:

3.217,50 KM

(sa PDV)

 

2.

 

Nadzor nad asfaltiranjem ulice Vahida Ibrića / 79714000-2

Direktni sporazum/ int. broj: 07-1480/17

PLANINVEST DOO Brčko / ID broj: 4600244640003

670,00 KM + PDV

   

22.05.2017.

27.11.2017.

Iznos:

Iznos računa:

783,90 KM sa PDV-om

Datum računa:

25.07.2017.

Iznos računa:

783,90 KM sa PDV-om

 

3.

Nadzor nad izgradnjom javne rasvjete Krušik-Podorašje, Donji Srebrenik-Srebrenik / 79714000-2

Direktni sporazum/ int. broj: 07-1818/17

NETZ-ELEKTRIK DOO Gradačac / ID broj: 4210146300005

400,00 KM + PDV

   

07.06.2017.

 

Datum računa:

03.07.2017.

Iznos računa:

468,00 KM sa PDV-om

 

4.

 

Eksterni nadzor (rekonstrukcija zgrade za potrebe Općinskog suda) - 79714000-2

Direktni sporazum/ int. broj: 07-2247/17

NNM INŽENJERING DOO Tuzla / ID broj: 4209881770009

4.450,00 KM + PDV

   

12.07.2017.

 

Datum računa:

31.12.2017.

Iznos računa:

5.206,50 KM

(sa PDV)

Login za uređivanje Obrazaca za praćenje realizacije Ugovora

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba