Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

OPĆINA SREBRENIK

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA OD 01.01.2019. – 31.12.2019. GODINE

po direktnom sporazumu

Služba za Civilnu zaštitu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R.b.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu

(Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena

(obrazloženje

 1.

 Revizija Glavnog projekta za sanaciju klizišta Lisovići

direktni sporazum/

07-775/19

Rudarski institut dd Tuzla

ID broj
4209372380005

 

999,00 KM + PDV/

rok za reviziju 10 dana/ planje u roku od 15 dana

 

 

    13.03.2019.g

 17.09.2019.

999,00+PDV

 
2.  Revizija Glavnog projekta za sanaciju klizišta Strančevica - Tinja Donja

diretni sporazum/

broj:07-775/19

Rudarski institut d.d. Tuzla

ID broj
4209372380005

999,00 KM + PDV

rok za reviziju 10 dana/ plaćanje u roku od 15 dana

    20.03.2019.g.    
3.  Revizija Glavnog projekta za sanaciju klizišta Gornji Hrgovi

direktni sporazum/

broj:07-775/19

Rudarski institut d.d. Tuzla

ID broj

4209372380005

 

1999,00 KM + PDV

rok za reviziju 10 dana/ plaćanje u roku od 15 dana

    13.03.2019.g

 17.09.2019.

1999,00 KM+PDV

 
4.  Servisiranje i održavanje vatrogasnih aparata i hidrantske mreže

direktni sporazum

broj:07-1300/19

"Vatrogasno" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209661490005

310,00 KM + PDV     19.04.2019.g

 31.01.2020.

310,00 KM

 
5. Nabavka maski za izolacione aparate za vatrogasce u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Srebrenik

direktni sporazum

broj:761-8-1-95/19

doo "Teve varnost elektronika" d.o.o. Visoko

ID broj

4218101930009

1.332,00 KM + PDV

 

    30.10.2019.g    
6 Kontrola i ispitivanje protivpožarnih aparata i hidranata u vlasništvu grada Srebrenik

direktni sporazum

bro:4633/19

d.o.o. "Vatrogasno" Srebrenik

ID broj

4209661490005

382,00 KM + PDV     14.01.2020.g    

Login za uređivanje Obrazaca za praćenje realizacije Ugovora

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba