Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Služba za opću upravu i zajedničke poslove - Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma po Konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku od 01.01.2019. – 31.12.2019. godine

OPĆINA SREBRENIK

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OD 01.01.2019. – 31.12.2019. GODINE

po Konkurentskom zahtjevu i Otvorenom postupku

Služba za opću upravu i zajedničke poslove

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R.b.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu

(Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena

(obrazloženje)

 1.

 Nabavka opreme i dijelova za općinska i vatrogasna vozila u 2019.godini

Konkurentski zahtjev/ Okvirni sporazum

broj:074211/18

"Mirado" d.o.o. Tuzla/ID broj

4209070880009

13.333,00 + PDV/plaćanje u roku od 30 dana od prihvatanja računa/garantni period za isporučenu robu je 12 mjeseci i teče od dana prijema robe      19.11.2018.g

 19.12.2019.g.

10.193,70 KM sa PDV-om

 
2. Održavanje općinskih i vatrogasnih vozila u 2019.godini

Konkurentski zahtjev /Okvirni sporazum

broj:07-4207/18

"Autoelektrika Fazlić" d.o.o. Srebrenik

ID broj
4209988570002

12.820,51 + PDV/ plaćanje u rroku od 15 dana od dana ispostavljanja računa o izvršenim uslugama     14.11.2018.g.

 31.12.2019.g.

12.710,00 KM sa PDV-om

 
3. Lot 1 - osiguranje općinskih i vatrogasnih vozila u 2019.godini

Konkurentski zahtjev

broj:07-4210/18

"Triglasv osiguranje" d.d. Sarajevo

ID broj

4200247470003

4.094,50 KM + PDV/premija osiguranja po svakom vozilu će se plaćati na temelju izdatih polisa osiguranja

    03.12.2018.g

 02.12.2019.g.

4.170,30 KM sa PDV-om

 
4. Lot 2- osiguranje imovine u 2019.godini Konkurentski zahtjev broj:07-4210/18

"Sarajevo osiguranje" d.d. Sarajevo

ID broj

4200326930001

2.535,77 KM + PDV/plaćanje premije osiguranja će se vršiti u četiri jednake rate svaka tri mjeseca     30.11.2018.g

 21.01.2019.g.

2.535,77 KM sa PDV-om

 
5. Lot 3 - osiguranje lica u 2019.godini Konkurentski zahtjev broj:07-4210/18

"Sarajevo osiguranje" d.d. Sarajevo

ID broj

4200326930001

2.116,00 KM + PDV/plaćanje će se vršiti u 12 jednakih mjesečnih rata     30.11.2018.g.  21.01.2019.g.

2.116,00 KM sa PDV-om

 
6. Nabavka materijala za čišćenje, robe za reprezentaciju i paketi za PŠ Konkurentski zahtjev broj:07-4554/18

"Klas" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209539440007

11.190,60 KM + PDV/plaćanje će se vršiti u roku od 15 dana od dana prihvatanja računa od strane lica za praćenje ugovora     30.11.2018.g.  25.12.2019.g.

12.845,87 KM sa PDV-om

 
7. Nabavka štampanih obrazaca, knjiga. korićenje službenih listova i dr.

Konkurentski zahtjev

broj:07-4717/18

"Maxi plus" d.o.o. Tuzla

ID broj

4210261580003

8.000,00 KM +PDV/ plaćanje u roku od 30 dana od dana isporuke robe i ispostavljanja računa     21.12.2018.g  24.12.2019.g.

6.062,78 KM sa PDV-om

 
8. Nabavka kancelarijskog materijala u 2019.g

Konkurentski zahtjev

broj:07-4498/18

"Aero exclusive"d.o.o. Tuzla

ID broj:

4200061610000

11.394,00 KM + PDV

/plaćanje u roku od 15 dana od dana prihvatanja računa

    09.01.2019.g  31.12.2019.g.

12.388,78 KM sa PDV-om

 
9. Nabavka tonera u 2019.g

Konkurentski zahtjev

broj:07-4719/18

"Defter" d.o.o. Sarajevo

ID broj

4200303990007

5.800,00 KM + PDV/ plaćanje u roku od 30 dana od privatanja računa/     10.01.2019.g  25.12.2019.g.

3.257,59 KM sa PDV-om

 
10 Nabavka jednog laptopa

Konkurentski zahtjev

broj: 761-7-1-76-3-52/19

"Neutrino" d.o.o. Tuzla

 

ID broj

4209103050007

1155,00 KM + PDV

 

Rok za isporuku 5 dana/plaćanje u roku od 5 dana od dana prijema robe

 

    11.10.2019.g  15.11.2019.g.

1.351,35 KM sa PDV-om

 
11 Nabavka jednog polovnog putničkog motornog vozila za potrebe službi grada Srebrenik

Konkurentski zahtjev

 

broj:

761-7-1-85-3-58/19

"Eurocentar" d.o.o. Sarajevo

 

ID broj
4202275750006

10.247,86 + PDV

isporuka u roku od 5 dana/ plaćanje u roku od 15 dana/ garantni rok za motor i mjenjač 6 mjeseci

    11.11.2019.g  26.11.2019.g.

11.990,00 KM sa PDV-om

 

*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M. P.

Potpis odgovorne osobe

____________________

Login za uređivanje Obrazaca za praćenje realizacije Ugovora

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba