Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije - Obrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2019. – 31.12.2019. godine

OPĆINA SREBRENIK

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA OD 01.01.2019. – 31.12.2019. GODINE

po direktnom sporazumu

Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R.b.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu

(Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena

(obrazloženje

1.

 Revizija Glavnog projekta kanalizacijske mreže za naselje Lisovići

direktni sporazum

broj:07-871/19

"IBIS" d.o.o. Zavidovići

ID broj

4218141720007

1.150,00 KM + PDV

rok za izvođenje radova 30 dana od potpisivanje ugovora/plaćanje u roku od 30 dana

     22.03.2019.g    
2 Revizija Glavnog projekta za uvođenje bunara B5A u sistem vodosnabdijevanja općine Srebrenik

direktni sporazum

broj:07-872/19

"Zavod za izgradnju" Banja Luka

ID broj

4400872730004

770,00 KM + PDV

rok za izvođenje radova 30 dana od potpisivanja ugovora/plaćanje u roku od 30 dana

    27.03.2019.g    
3 Izrada Elaborata sanacije i čišćenja korita rijeke Tinje

direktni sporazum

broj:07-1127/19

"Ibis" d.o.o. Zavidovići

 

ID broj
4218141720007

5.700,00 + PDV

Rok za izradu elaborata je 30 dana/ plaćanje u roku od 30 dana od izrade Elaborata

    11.04.2019.g.

 09.12.2019.

5700,00 KM+PDV

 
4. Izrada Glavnog projekta puta Falešići-Salihbašići

direktni sporzaum

 

broj:07-1332/19

"NNM Inženjering" d.o.o. Tuzla

 

ID broj
4209881770009

3.400 + PDV

 Ukupan rok 30 kalendarskih dana od potpisivanje ugovora/plaćanje 70% u roku od 15 dana a 30% nakon izvršene revizije.

    23.04.2019.g.

 21.11.2019.

3400,00 KM+PDV

 

 
5. Izrada Glavnog projekta za most i pristupne saobraćajnice za Poslovn zonu Tin ja Gornja

direktni sporazum

 

Broj:07-1695/19

"Ibis" d.o.o. Zavidovići

 

ID broj

4218141720007

5.200,00 + PDV

Ukupan rok 30 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora/plaćanje 70% u prku od 15 dana a 30% nakon izvršene revizije

 

    27.05.2019.g    
6. Izrada Elaborata za Majkovački potok

direktni sporazum

761-8-2-51/19

"Ibis" d.o.o. Zavidovići

 

ID broj
4218141720007

1250,00 KM + PDv

rok 30 dana od potpisivanja ugovora/plaćanje u roku od 30 dana od dostave Elaborata

    10.06.2019.g

 09.12.2019.

1250,00 KM+PDV

 
7. Izrada Elaborata za Mulaahmetović potok

direktni sporazum

761-8-2-52/19

"Ibis" d.o.o. Zavidovići

ID broj

4218141720007

 

3400.00 KM + PDV

rok za izradu elaborata je 30 dana od dana potpisivanja ugovora/plaćanje u roku od 30 dana nakon  dostave Elaborata

    10.06.2019.g    
8. Izrada Elavnog projekta vodovoda kuge-Like

direktni sporazum

761-8-2-53/19

"Ibis" d.o.o. Zavidovići

ID broj

4218141720007

5700,00 KM +PDV

rok za izradu elaborata je30 dana kalendarskih dana od potpisivanja ugovora/plaćanje 70% u roku od 15 dana nakon privatanja projekta a 30% nakon izvršene revizije

    10.06.2019.g

 09.12.2019.

5700,00 KM+PDV

 
9. Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije postojeće vodovodne mreže u MZ-i Straža

direktni sporazum

761-8-2-54/19

"Ibis" d.o.o. Zavidovići

ID broj

4218141720007

4500,00 KM +PDV

rok za izradu projekta je 30 dana od potpisivanja ugovora/plaćanje u roku od 30 dananakon dostavljanja projekta

    10.06.2019.g    
10. Izrada glavnog projekta kanalizacione mreže sa priključkom na anaerobni prečistač Brezje

direktni sporazum

761-8-2-55/19

"Ibis" d.o.o. Zavidovići

ID broj

4218141720007

4400,00 KM +PDV

rok za izradu projekta 30 dana/plaćanje u roku od 30 dana nakon dostavljanja projekta i prihvatanja od ugovornog organa

     10.06.2019.g

 07.04.2020.

4400,00 KM+PDV

 
11 Vršenje nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Gornji srebrenik V faza

direktni sporazum

broj

761-8-2-61/19

"NNM Inženjerig" d.o.o. Tuzla

ID broj

4209881770009

1200,00 KM +PDV

rok za vršenje nadzora do završetka radova/plaćanje u roku od 30 dana od dana prihvatanja okončane situacije za predmetne raove i prihvatanja izvještaja o izvršenom nadzoru

    17.06.2019.g

 21.11.2019.

1200,00 KM+PDV

 

 
12 Izrada Glasvnog projekta vodovoda Lušnica

direktni sporazum

broj

761-8-2-63/19

"Atruis projekt" d.o.o. Živinice

 

ID broj

4210040720005

4260,76 KM + PDV

Rok za izradu 30 dana/ plaćanje 70% u roku od 15 dana od prihvatanja projekta a 30% nakon izvršene revizije

    12.07.2019.g    
13 Revizija Glavnog projekta kanalizacione mreže sa priključkom na uređaj za prečišćavanje za poslovnu zonu Špionica i MZ Špionica Donja

direktni sporazum

broj

761-6-2-64/19

"Atrius projekt" d.o.o. Živinice

ID broj

4210040720005

2350,00 + PDV

rok za reviziju 30 dana/plaćanje u roku od 15 dana od dana prihvatanja računa

    12.07.2019.g

 26.12.2019.

2350,00 KM+PDV

 
14. Izrada studije za izdavanje prethodne vodne saglasnosti sa analizom mogućnosti korištenja vode iz b unara rudnika "Mramor"

direktni sporazum

broj:761-8-2-65/19

 

"Inperos" d.o.o. Mostar

3.410,00 +PDV

rok za izradu studije 30 dana/plaćanje u roku od 30 dana od dana prihvatanja iste

    16.07.2019.g

 08.10.2019.

3410,00 KM+PDV

 
15 Nadzor nad izvođenjem radova čišćenje korita rijeke Tinje kod stadiona NK Mladost u Tinji

direktni sporazum

broj:761-8-2-75/19

"NNM Inženjering" d.o.o. Tuzla

 

ID broj

4209881770009

 

750,00 KM + PDV

 

rok za obavljanje usluga nadzora je 60 dana/ plaćanje u roku od 30 dana od dana prihvatanja okončane situacije

    10.09.2019.g.

 21.11.2019.

750,00 KM+PDV

 
16 Izrada projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja bunara BGD-11 i BGD-12 rudnika Mramor

direktni sporazum

broj:761-8-2-84/19

"Cerberus" d.o.o. Tuzla

ID broj

4209744780005

5050,00 KM +PDV

Rok za izradu projekta 30 dana od potpisivanje ugovora/ plaćanje u roku od 30 dana nakon dostavljanja projekta i prihvatanja od lica za realizaciju ugovora

    07.10.2019.g.

 15.01.2020.

5050,00 KM+PDV

 
17 Vršenje externog nadzora nad izvođenjem radova sanacije obala rijeke tinje u Dubokom potiku Faza III

direktni sporazum

broj:761-8-2-127/19

"PGP Inženjering" Tuzla

ID broj

420592400007

668,00 KM + PDV

plaćanje u roku od 30 dana od nakon završetka radova i izrade izvještaja o izvršenom nadzoru

    27.11.2019.g    

Login za uređivanje Obrazaca za praćenje realizacije Ugovora

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba