Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice - Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma po Konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku od 01.01.2019. – 31.12.2019. godine

OPĆINA SREBRENIK

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OD 01.01.2019. – 31.12.2019. GODINE

po Konkurentskom zahtjevu i Otvorenom postupku

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R.b.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu

(Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena

(obrazloženje)

1.

 Izvođenje radova na održavanju javne ulične rasvjete u općini Srebrenik za 2019.g

Okvirni prorazum/

int.broj:07-5197/18

"Elvik" d.o.o. Srebrenik

ID bropj
4209986870009

42.723,00 KM + PDV

plaćanja u roku od 30 dana od dana prihvaćanja radova

    12.02.2019.g    
2 Održavanje gradskih fontana

okvirni sporazum

int.broj 07-873/19

JP VIK "Srebrenik" d.d. Srebrenik

ID broj
4209127580007

8533,01 + PDV

plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostavljanja račun

    04.04.2019.g    
3. Izvođenje radova na popravci kolovoza ulica sa uređenjem parking prostora i izrade horizontalne i vertikalne signalizacije

okvirni sporazum

inr.broj:07-976/19

d.o.o. "Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj
4209264220000

42.735,80 + PDV

rok za početak radova 5 dana od potpisivanja ugovora/plaćanje u roku od 15 dana

 

    30.04.2019.g    
4. Izmjene i dopune Regulacionog plana Centar Srebrenik

Konkurentski zahtjev

broj:

761-7-2-37-3-30/19

d.o.o. "Urbis Centar" banja Luka

ID broj
4403168840006

5.500,00 KM+PDV

plaćanja/ 20% po usvanju prednacrta plana 20% nakon usvajanja nacrta plana 20% nakon usvajanja prijedloga plana a razlika nakon nkon dostavljanja konačn verzije i prihvatanja od ugovornog organa

    31.05.2019.g.    
5. Izvođenje interventnig radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže u gradu Srebrenik

Otvoreni postupak

broj:

761-1-3-30-3-22/19

JP VIK "Srebrenik" d.d Srebrenik

ID broj

4209127580007

15.341,00 KM +PDV

plaćanje u roku od 30 dana od dana prihvatanja okončane sistuacije/garantni rok 2 godine

    27.05.2019.g    
6. Izvođenje radova na izgradnji kolektora za odvodnju upotrijebljenih voda u Poslovnoj zoni Srebrenik 2

otvoreni postupak

broj:761-1-3-14-3-15/19

d.o.o. "ITK Musić" Srebrenik

4209163110009

253384,97 KM +PDV

plaćanje u roku od 30 dana od dana prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

    13.06.2019.g    
7. Izgradnja dijela ul.Džealudina ef. Čauševića

otvoreni postupak

broj:

761-1-3-38-3-29/19

d.o.o. "Jata group" Srebrenik

4209264220000

49.871,54 KM +PDV

rok za izvođenje radova 120 dana/plaćanje odmah po prihvatanju okončane situacije/garantni rok 2 godine

    11.06.2019.g    
8. Izrada Regulacionog plana "Sport i rekreacija" Srebrenik

konkurentski zahtjev

broj:

761-7-2-56-3-40/19

d.o.o. "Urbis centar" Banja Luka

ID broj

4403168840006

6.650,00 KM + PDV

rok za završetak 4 mjeseca/plaćanje 20 % nakon usvajanja prednacrta, 20% nakon usvajanja nacrta, 20 % nakon usvajanja plana a razlika nakon prihvatanja konačne verzije

    15.07.2019.g    
9. Izvođenje radova na izgradnji dijela ulice Ibrahima Cvike

otvoreni postupak

broj:

761-1-3-57-3-44/19

d.o.o. "Jata group" Srebrenik

ID broj

4209264220000

111.993,26 + PDV

rok za završetak radova je 60 dana/plaćanje nakon završetka radova i prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

    29.07.2019.g.    
10 Izvođenje radova na unapređenju rada kotlovskog postrojenja gradske toplane

otvoreni postupak

broj:

761-1-3-70-3-51/19

d.o.o. "Tehnopetrol" Tuzla

ID broj

4209379120009

31.507,00 + PDV

rok za završetak radova 30 kalendarskih dana od potpisivanje ugovora i uvođenja u posao/plaćanje  u rok od 30 dana od dana prihvatanja okončane situacije

    30.09.2019.g

 28.02.2020.

31.507,00 KM+PDV

 
11 Izgradnja EE javne ulične rasvjete u naseljima MZ Špionica Srednja, MZ Huremi, MZ Murti i dovršetak započtih radova na gradskom području Srebrenika

otvoreni postupak

broj:

761-1-3-88-3-60/19

d.o.o. "Elvik" Srebrenik

ID broj

4209986870009

89.645,00 KM + PDV

rok za završetak radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje po prihvatanju okončane situacije i dostavljanja garancije za garantni rok

    26.11.2019.g

 06.01.2020.

89.645,00 KM+ PDV

 
12 Izvođenje radova na izgradnji kanalizacionog kolektora prema gradskom rezervoaru u ulici Vahida Ibrića u Srebreniku

otvoreni postupak

broj:

761-1-3-89-3-61/19

d.o.o. "Hidromont" Srebrenik

 

ID broj

4209097810002

24.167,60 KM + PDV

Rok za izvođenje radova 60 radnih dana/plaćanje u roku od 30 dana nakon prihvatanja okončane situacije/garantni rok na sve izvedene radove je 2 godine

    26.11.2019.g.    
13 Izvođenje radova na izgradnji kanalizacije za odvodnju površinskih vodakod džamije u Barama

otvoreni postupak

broj:

761-1-3-119-3-82/19

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj 4209264220000

6.990,00 KM + PDV

rok za završetak radova 30 dana od uvođenja u posao/plaćanje u roku od 30 dana od dana prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

    30.01.2020.g    
13 Izgradnja priključnog toplovoda za spajanje SPO "Autopijaca" u Srebreniku na gradski sistem centralnog grijanja

otvoreni postupak

broj

761-1-3-106-3-71/19

""Energotehnika" d.o.o. Doboj

ID broj

4400003640003

24.488,44 KM + PDV

rok za završetak radova 30 dana od uvođenja u posao/plaćanje u roku od 30 dana od dana prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

    15.01.2020.g    
14 Izvođenje radova na izgradnji toplovoda za distribuciju toplotne enegrije za potrošače u zoni II u Srebreniku

otvoerni postupak

broj

761-1-3-6-3-13/20

"Termotehnika" d.d. Tuzla

ID broj

4209119990000

264.011,11 KM + PDV

Rok za završetak radova je 90 kalendarskih dana/plaćanje nakon završetka radova i prihvatanja okončane situacije /garantni rok 2 godine

    18.03.2020.g    

*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M. P.

Potpis odgovorne osobe

____________________

Login za uređivanje Obrazaca za praćenje realizacije Ugovora

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba