Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice - Obrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2019. - 31.12.2019. godine

OPĆINA SREBRENIK

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA OD 01.01.2019. – 31.12.2019. GODINE

po direktnom sporazumu

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R.b.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu

(Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena

(obrazloženje

1.

 Izrada idejnog projekta stambeno-poslovne zgrade u ulici žrtava genocida u Srebreniku

direktni sporazum

07-5283/18

NNM Inženjering Tuzla

ID broj:

4209881770009

 2.564,00 KM + PDV

plaćanje u roku od 30 dana od izrade projekta

    22.01.2019.g

 30.05.2019.

2564,00 KM+PDV

 
2. Nabavka časopisa "M-Kvadrat" za 2019.godinu

direktni sporazum

broj:07-1113/19

"Sfera" d.o.o. Mostar

ID broj
4227609800002

100,00 + PDV

po ispostavljanom računu

    29.03.2019.g    
3. Izrada projekta odvodnje površinskih voda na kritičnim tačkama u gradu Srebreniku

direktni sporazum

 

broj:07-1399/19

"Hirdoinžinjering" Gračanica

ID broj
4309027000008

1950,00 nije PDV obveznik

plaćanje 70% u roku od 15 dana nakon prihvatanja projekta a 30% nakon izvršene revizije

    10.05.2019.g.

 25.09.2019.

1950,00 KM

 
4. Obavljanje usluga nadzora nad izgradnjom kolektora za odvodnju upotrijebljenih voda u poslovnoj zoni Srebrenik 2

direktni sporazum

 

broj:07-1850/19

"NNM Inženjering" d.o.o. Tuzla

ID broj

4209881770009

 

3.300,00 KM +PDV

Rok za obavljanje usluga je 120 dana/plaćanje u roku od 30 dana

    14.06.2019.g

 16.09.2019.

3150,00 KM+PDV

 
5 obavljanje usluga nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji ulice Ibrahima Cvike

direktni sporazum

broj:761-8-2-72/19

"NNM Inženjering" d.o.o. Tuzla

ID broj

4209881770009

854,70 KM + PDV

rok za obavljanje usluga nadzora je vezan za izvođenje radova/plaćanje u roku od 30 dana nakon izrade izvještaja o nadzoru

    22.08.2019.g

 21.02.2020.

850,00 KM+PDV

 
6 obavljanje usluga nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji ulice Džemala ef. Čauševića

direktni sporazum

broj:761-8-2-73/19

"NNM Inženjering" d.o.o. Tuzla

ID broj

4209881770009

854,70 KM +PDV

 

rok za obavljanje usluga nadzora je vezan za izvođenje radova/plaćanje u roku od 30 dana nakon izrade izvještaja o nadzoru

    22.08.2019.g

 21.02.2020.

850,00 KM+PDV

 
7 Izrada Elaborata za rekonstrukciju dijela fekalne kanalizacije duž Regionalnog puta R-461 Srebrenik-Orahovica

direktni sporazum

broj:761-8-2-98/19

Hidroinžinjering Gračanica

 

ID broj
4309027000008

600,00 (ponuđač nije PDV obveznik)

rok za izradu elaborata je 10 dana/plaćanje u roku od 15 dana od predaje elaborata

    25.10.2019.g    
8 Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji EE javne ravjete u MZ Špionica Srednja, MZ Huremi, MZ Murati i dovršetak započetih radova u gradu

direktni sporazum

broj:07-3787/19

"Primus-Gradus" d.o.o. Srebrenik

 

ID broj

4209638080002

1250,00 KM + PDV

rokza obavljanje usluga je 60 kalendarskih dana/plaćanje u roku od 30 dana od dana okončane situacije za izvođenje radova

 

    19.11.2019.g.

 21.02.2020.

1250,00 KM+PDV

 
9 Obavljanje usluga nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji priključnog toplovoda za spajanje SPO "Autopijaca" na gradski sistem grijanja

direktni sporazum

broj:761-8-2-12/20

07-3787/19

"Primus-Gradus" d.o.o. Srebrenik

 

ID broj

4209638080002

590,00 KM + PDv

rok za vršenje usluga nadzora je vezan za rok utvrđen u ugovoru o izvođenju radova/plaćanje u roku od 15 dana po izvšenom poslu

    07.01.2020.g    

Login za uređivanje Obrazaca za praćenje realizacije Ugovora

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba