Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije - Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma po Konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku od 01.01.2020. – 31.12.2020. godine

OPĆINA SREBRENIK

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OD 01.01.2020. – 31.12.2020. GODINE

po Konkurentskom zahtjevu i Otvorenom postupku

Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R.b.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu

(Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena

(obrazloženje)

1.

Izvođenje radova na održavanju puteva, mostova i nasipa u 2020.godini

 

otvoreni postupak

761-1-3-37-5-58/20

 "Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

128.204,50 + PDV

rok važenja do 31.12.2020.g/plaćanje o roku od 60 danan po prihvatanju svakog pojedinačnog ugovora/

 

    24.07.2020.g.    
2.  Izvođenje radova na izgradnji poligona u Tinji Centar

otvoreni postupak

761-1-3-35-5-59/20

"Sančo" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209776710009

14.111,00 KM + PDV

rok za završetak radova je 45 dana od potpisivanja ugovora/ plaćanje u roku od 60 dana od prihvatanja okončane situacije/garantni rok za sve izvedene radove je 2 godine

    03.08.2020.g    
3.  Asfaltiranje puta prema česmi u Straži

 otvoreni postupak

761-1-3-30-5-60/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

 53.417,00 KM + PDV

rok za završetak radova 60 dana/plaćanje nakon prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

     24.07.20202.g    
4.  Rekonstrukcija puta kroz Tinju

otvoreni postupak

761-1-3-30-5-60/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

34.184,20 KM + PDV

Rok za izvršenje radova 60 dana od potpisivanju ugovora i uvođenja u posao/plaćanje nakon prihvatanja okončane situacije/ garantni rok 2 godine

     24.07.2020.g    
5.  Asfaltiranje puta pored džamije u Tinji Gornjoj, sokak Džafići

otvoreni postupak

761-1-3-30-5-60/20

 "Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

14.956,50 KM + PDV

Rok za završetak radova je 60 dana od dana potpisivanje ugovora i uvođenja u posao/plaćanje nakon prihvatanja okončane situacije/ garantni rok 2 godine

     24.07.2020.g    
6.  Asfaltiranje puta Cvjetkovići-Blagići

otvoreni postuipak

761-1-3-30-5-60/20

 

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

9.401,50 KM + PDV

Rok za završetak radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje /plaćanje nakon privatanja okončane istuacije

    24.07.2020.g    
7.  Asfaltiranje puta Duboki Potok III (Faza I)

 otvoreni postupak

761-1-3-30-5-60/20

 "Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

 42.732,00 KM + PDV

Rok za završetak radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje nakon prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

     24.07.2020.g    
8.  Asfaltiran je puta pored džamije u Lipju

 otvoreni postupak

761-1-3-30-5-60/20

 "Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

 34.187,00 KM + PDV

rok za završetak radova je 60 dana od dana uvođenja u posao/plaćanje nakon prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

     24.07.2020.g    
9.  Asfaltiranje puta Aletići u cagama

 otvoreni postupak

761-1-3-30-5-60/20

 "Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

8.546,50 KM + PDV

rok za završetak radova je 60 dana od potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje nakon prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

     24.07.2020.g    
10.  Asfaltiranje puta Duboki Potok-Cage

 otvoreni postupak

761-1-3-30-5-60/20

 "Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

 25.635,10 KM + PDV

rok za izvođenje radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje nakon prihv atanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

     24.07.2020.g    
11  Asfaltiranje puta prema Drenovcu

 otvoreni postupak

761-1-3-30-5-60/20

 "Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

 

 25.640,60 KM + PDV

rok za završetak radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje nakon prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

     24.07.2020.g    
12  Asfaltiranje platoa ispred spomenika u Špionici

 otvoreni postupak

761-1-3-30-5-60/20

 "Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

 32.478,50 KM + PDV

rok za završetak radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje nakon prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

     24.07.2020.g    
13  Asfaltiranja sokaka u Huremima-prodavnica Čauševići Faza I

 otvoreni postupak

761-1-3-30-5-60/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

4209264220000

 26.495,50 KM + PDV

rok za izvođenje radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje nakon privtavanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

    24.07.2020.g    
14.  Sanacija mosta i puta za Salihbašiće

 otvoreni postupak

761-1-330-5-60/20

 "Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

 16.957,00 KM

Rok za izvođenje radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje nakon prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

    24.07.2020.g    
15.  Asfaltiranje puta prema Skopljacima

 okvirni sporazum

761-1-3-30-5-60/20

 "Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

30.769,20 KM + PDv

Rok za izvođenje radova 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje nakon prihvatanja okončane situacije

    24.07.2020.g    
16  Asfaltiranje puta dom Hodžići-Hrvati faza II

 otvoreni postupak

761-1-3-30-5-60/20

 "Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

 64.614,75 KM + PDV

Rok za izvođenje radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje nakon prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

    24.07.2020.g    
17 Asfaltiranje puta Kiseljak-Rapatnica

otvoreni postupak

761-1-3-30-5-60/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

69.652,50 KM+ PDV

Rok za izvođenje radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje nakon prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

    24.07.2020.g    
18 Asfaltiranje puta u čekanićima sokak Hodžići

otvoreni postupak

 

761-1-3-30-5-60/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

57.264,50 KM + PDv

Rok za izvođenje radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje nakon prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

    24.07.2020.g    
19 Asfaltiranje Kosnog puta Ćehaje-ježinac

otvoreni postupak

761-1-3-30-5-60/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

30.769,00 KM + PDV

Rok za izvođenje radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje nakon prihvatanja okončane istuacije/garantni rok 2 godine

    24.07.2020.g    
20 Asfaltiranje sokaka u Ćojluku

otvoreni postupak

761-1-3-30-5-60/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

22.648,00 KM + PDV

Rok za završetak radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje nakon prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

    24.07.2020.g    
21 Izrada priključne trake kod Tempoplasta u Ćehajama

otvoreni postupak

761-1-3-30-5-60/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

78.461,50 KM + PDV

Rok za završetak radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje nakon prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

    24.07.2020.g    
22 Asfaltiranje puta u Čekanićima sokak Mešanovići

otvoreni postupak

761-1-3-30-5-60/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

28.202,50 KM + PDV

rok za završetak raova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje nakon prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

    24.07.2020.g    
23 Rekonstrukcija puta od kuće Hase Sarajlića do raskrsnice u Brdima

otvoreni postupak

761-1-3-30-5-60/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

85.466,30 KM + PDV

rok za završetak radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje nakon prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

    24.07.2020.g    
24 Rekonstrukcija glavnog puta semafori-Gornji Srebrenik

otvoerni postupak

761-1-3-30-5-60/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

25.635,10 KM + PDV

Rok za završetak radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje nakon prihvatanja okončane istuacije/ garantni rok 2 godine

    24.07.2020.g    
25 Sanacija glavnog puta kroz Donji Srebrenik

otvoreni postupak

761-1-3-30-5-60/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

42.729,00 KM + PDV

Rok za završetak radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora/plaćanje nakon prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

    24.07.2020.g    
26 Asfaltiranje puta od skretanja sa magistralne ceste prema prečistaču

otvoreni postupak

761-1-3-30-5-60/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

13.673,00 KM + PDV

Rok za završetak radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje nakon prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

    24.07.2020.g    
27 Asfaltiranje ulice srebreničkog odreda u Srebreniku

otvoreni postupak

761-1-3-30-5-60/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

25.639,50 KM + PDV

Rok za završetak radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje nakon prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

    24.07.2020.g    
 28 Izgradnja kanalizacijske mreže sa priključkom na uređaj za prečišćavanje u industrijskoj zoni MZ Špionica i MZ Špionica Donja - faza I

otvoreni postupak

761-1-3-48-5-63/20

 

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

264.999,03 KM + PDV

Rok za završetak radova 60' dana od dana potpisivanja ugovora/plaćanje nakon prihvatanja okončane istuacije/garantni rok za sve izvedene radove je 2 godine

    24.08.2020.g    
29 Izvođenje radova na izgradnji anaerobnog uređaja za tretman fekalnih otpadnih voda u naselju Brezje

otvoreni postupak

761-1-3-46-5-62/20

"ITK Musić" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209163110009

277.064,59 KM + PDV

Rok za završetak radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora/ plaćanje će se vršiti 50% nakon završetka radova 25% naon prihvatanja okončane situacije a 25% nakon godtavljanja garancije za garantni rok /garantni rok za sve izvedene radove je 2 godine

    11.08.2020.g    
 30 Izvođenje radova na izgradnji rezervoara za vodu u Gornjim Moranjcima

otvoreni postupak

761-1-3-45-3-72/20

"Asilting" d.o.o. Gradačac

ID broj

ž4209949080006

 85526,00 KM + PDV

Rok za završetak radova je 45 kalendarskih dana/plaćanje 50% vrijednosti okončane situacije u roku od 30 dana a ostatak u roku od 60 dana

    09.09.2020.g    
 31  Izvođenje radova na izgradnji vodovoda Kuge-Like

 otvoreni postupak

761-1-3-65-5-81/20

"Hidromont" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209097810002

145.850,00 KM + PDV

Rok za završetak radova je 60 dana od dana uvođenja u posao/50/ nakon prihvatanja okončane situacija i 50% u roku od 30 dana od prihvatanja okončane situacije/garantni rok za sve izvedene radove je 2 godine

     14.10.2020.g    

*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M. P.

Potpis odgovorne osobe

____________________

Login za uređivanje Obrazaca za praćenje realizacije Ugovora

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

opcinsko vijeceGradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba