Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice - Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma po Konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku od 01.01.2021. – 31.12.2021. godine

OPĆINA SREBRENIK

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OD 01.01.2021. – 31.12.2021. GODINE

po Konkurentskom zahtjevu i Otvorenom postupku

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R.b.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu

(Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena

(obrazloženje)

1.

 Izvođenje radova na održavanju javne ulična rasvjete grada Srebrenik

Otvoreni postupak

761-1-3-94-5-19/21

"Conram" d.o.o. Brčko

ID broj

4600063930000

 42.729,50 KM + PDV

okvorni sporazum važi do 31.12. 2021.godine/ plaćanje u roku od 30 dana za svaki pojedinačni ugovora

    28.01.2021.g    
2  Održavanje gradskih fontana u gradu Srebrenik u 2021.g

Konkurenski zahtjev

761-7-2-25-3-23/21

JKP "VIK" d.d. Srebrenik

ID broj

4209127580007

 8.535,14 KM + PDV

okvirni sporazum važi do 31.12.2021.g/plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od ispostavljanja računa a nakon prihvatanja istog od strane zaduženog lica

     28.06.2021.g    
3.  Izvođenje dodatnih radova po ugovoru za izvođenje radova na izgradnji kolektora za odvodnju upotrijebljenih voda u poslovnoj zoni Srebrenik 2

Pregovarački postupak

761-4-3-51/21

"Intertrans komerc Musić" d.o.o. Srebrenik

13.222,63 KM + PDV

Rok za izvođenje radova 5 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora/plaćanje će se izvršiti u skladu sa osnovnim ugovorom/

    25.08.2021.g    
4.  Izvođenje radova na popravci kolovoza ulica sa uređenjem parking prostora i izrade horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije na ulicama u gradu Srebrenik

otvoreni postupak

761-1-3-45-5-51/21

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

 34.054,70 KM + PDV

Rok za izvođenje radova je 5 kalnendarskih dana od dana zaključivanja pojedinačnih ugovora/plaćanje u roku od 30 dana po svakom pojedinačnom ugovoru

     07.09.2021.g    
5.  Asfaltiranje ulice koja spaja ulicu Nedžada Šećića

otvoreni postupak

761-1-3-44-5-52/21

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

 26.368,50 KM + PDV

Ukupan rok za završetak radova je 30 kalendarskih dana/plaćanje u roku od 15 dana od prihvatanja okončane situacijegarantn i rok na sve izvedene radove je 2 godine

    07.09.2021.g    
6.  Asfaltiranje dijela ulice Tuzlanskog odreda

otvoreni postupak

761-1-3-44-5-52/21

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

 14.718,06 KM + PDV

Ukupan rok za završetak radova je 30 kalendarskih dana/plaćanje u roku od 15 dana od prihvatanja okončane situacijegarantn i rok na sve izvedene radove je 2 godine

     07.09.2021.g    
7 Izvođenje interventnih radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže u gradu Srebrenik

otvoreni postupak

761-1-3-42-5-54/21

JP VIK "Srebrenik" Srebrenik

ID broj

4209127580007

14.395,62 KM + PDV

Rok za izvođenje radova će se utvrditi u svakom pojedinačnom ugovoru/plaćanje u roku od 30 dana nakon završetka posla i prihvatanja od ugovornog organa /garantni rok za sve radove je 2 godine

    21.09.2021.g    

*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M. P.

Potpis odgovorne osobe

____________________

Login za uređivanje Obrazaca za praćenje realizacije Ugovora

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Video o aktuelnoj situaciji i budućim projektima

 

Facebook stranica

korisni linkovi2

Anketa

Da li ste za prelazak matičnih ureda iz MP-a u Srebrenik

Bilten grada Srebrenika

bilten op sreb

Brojač posjeta

Danas: 95

Juče: 182

Ove sedmice: 277

Ovog mjeseca: 5461

Ukupno: 378878

Pretraga

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba