Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Strategija razvoja grada Srebrenika

Strategija integriranog razvoja 2011–2020. godine je ključni strateško-planski dokument općine Srebrenik, koji je usvojen na sjednici Općinskog vijeća Srebrenik 03.03.2011. godine. Strategija razvoja predstavlja putokaz za sveukupni razvoj općine Srebrenik, a obuhvata ekonomski, društveni i plan zaštite i unapređenja životne sredine, uz poštivanje prostornog aspekta. Vizija razvoja i strateški ciljevi razvoja općine definirani su na period od deset godina, a sektorski planovi na period od pet godina. Operativni dio Strategije podrazumijevao je izradu akcionih planova, sa finansijskim projekcijama, za period 1+2 godine.

Strategija informira sveukupnu javnost i privatne ulagače o razvojnom putu općine Srebrenik, predstavlja osnovu za izradu detaljnih planova i programa u pojedinim sektorima, kreira podlogu za praćenje napretka te ohrabruje saradnju i dogovor u planiranju različitih nivoa vlasti i društveno-ekonomskih partnera.

pdf

Revidirana Strategija razvoja općine Srebrenik 2011. - 2020. godine562.41 KB04/07/2016, 05:44

pdfStrategija razvoja općine Srebrenik 2011. - 2020. godine1.66 MB04/07/2011, 14:23

pdfStrategija razvoja općine Srebrenik 2005. - 2010. godine1.34 MB04/07/2005, 07:22

 

 

Dr. sc. Nermin Tursić iz SDA vršilac dužnosti gradonačelnika Srebrenika

Untitled 4Dr. sc. Nermin Tursić iz Stranke demokratske akcije (SDA) biti će vršilac dužnosti gradonačelnika Srebrenika, odlučeno je danas tajnim glasanjem na sjednici Gradskog vijeća Srebrenik. Do izbora Tursića je došlo jer je dosadašnji gradonačelnik Nihad Omerović iz Naroda i pravde (NiP), prihvatio mandat u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Video o aktuelnoj situaciji i budućim projektima

 

Facebook stranica

korisni linkovi2

Anketa

Da li ste za prelazak matičnih ureda iz MP-a u Srebrenik

Bilten grada Srebrenika

bilten op sreb

Brojač posjeta

Danas: 115

Juče: 126

Ove sedmice: 115

Ovog mjeseca: 6980

Ukupno: 462373

Pretraga

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba