logo

Grad
Srebrenik

Detalj iz pogona za proizvodnju plastične i Al stolarije firme Herceg d.o.o. Srebrenik

Privreda

Lokalna strategija zakonodavno-izvršne vlasti, tada općine a sada grada Srebrenik, usmjerena je ka stvaranju ekonomskog ambijenta i promovisanju što većeg broja razvojnih projekata. Grad Srebrenik donio je čitav niz značajnih odluka i planskih dokumenata koji stimulišu ulaganja i otvaranje novih preduzetničkih firmi na njenom području, a nivo usluga, po zahtjevima preduzetnika, podignut je na visok stepen ekspeditivnosti i minimalne rokove u rješavanju svih zahtjeva iz domena gradske uprave.

Uspostavom “Šalter sale” i “Centra za informisanje”, informatizacijom rada gradskih službi te uspostavljanjem standarda rada i procedura standarda ISO 9001:2000 (sada je to standard ISO 9001:2008), kao prvi organ uprave na Tuzlanskom kantonu, administracija grada Srebrenik na dobrom je putu da postane istinski servis građanima.

Razvijena infrastruktura (putevi, PTT-mreža, vodoopskrbni objekti, sistemi odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda, željeznička pruga), kao i blizina granice, nekoliko ispostava banaka i mikrofinansijskih organizacija-osnovne su pozitivne reference i nezadrživi impulsi razvoja općine. Grad je usvojio i “Strategiju razvoja” te u njemu prilagodio svoje organizovane naredne planske aktivnosti,  a  realizacizacijom projekata postići će se  viši nivo razvoja grada.

Srebrenik je prije rata (1992-95) bio nerazvijena općina, ali je, zahvaljujući sposobnoj lokalnoj upravi i vrijednim i sposobnim preduzetnicima, tokom rata a posebno u periodu nakon rata doživio nagli rast i razvoj, tako da se svrstao u red srednje razvijenih općina/gradova u BiH.

I pored evidentnih problema u procesu privatizacije nekih preduzeća, koja su bili nosioci razvoja u prijeratnoj općini Srebrenik, otežanih uslova privređivanja i velikog broja nezaposlenih lica, Srebrenik iz dana u dan postaje razvijeniji sa realnim perspektivama još bržeg razvoja. Privredni objekti koji karakterišu općinu/grad Srebrenik, razmješteni su uglavnom duž kotline rijeke Tinje, pruge i magistralnog puta koji u velikoj mjeri naginju centralnom dijelu općine/grada, gdje se formirao administrativni, kulturni, sportski i ekonomski centar općine/grada. Na jugoistoku općine/grada, koje obuhvata mjesno područje Tinja, smještena je savremena asfaltna baza preduzeća «Jata» Srebrenik te neposredno uz nju na lokalitetu «Orlove klisure» i kamenolom sa potrebnim kvalitetom za rad iste. na prostoru Tinje se nalazi i moderna industrijska zona, koja tek treba da doprinese daljem razvoju Srebrenika.

Južno od centra grada, koje obuhvata mjesno područje D. Potok, smješten je rudnik kamenog krečnjaka koji čini novu eksploatacionu zonu preduzeća za proizvodnju kamena, betonskih elemenata i kreča «Ingram» a u samom centru naselja egzistira tvornica obuće «Aida» d.o.o., koja zbog teškoća na tržištu radi u otežanim uslovima. Tu je i kompanija “Aksemont” d.o.o. Srebrenik koja izrađuje sve vrste čeličnih konstrukcija, a pored toga bavi se izradom i montažom procesne opreme od inoksa i običnog čelika, izradom i montažom svih vrsta cjevovoda, kao i svim postupcima zavarivanja.

U centralnom dijelu grada Srebrenik, nalazi se preduzeće «Ingram» d.d. Srebrenik sa kamenolomom koji radi sa punim kapacitetom prerade kamena u različite vrste građevinskih elemenata. Inače preduzeće «Ingram» d.d. Srebrenik, upošljava najveći broj radnika u gradu. Istina planski i postupno se vrši privođenje kraju eksploatacije i prerade kamenog krečnjaka u ovoj zoni a uporedo se stvaraju uslovi za potpun prelazak preduzeća u naselje Bjelave, D. Potok. U neposrednoj blizini preduzeća «Ingram» egzistiraju «Ekoherc» d.d. i «Herceg» d.d. Srebrenik, stabilna, profitabilna i perspektivna preduzeća za proizvodnju aluminijske, plastične i drvene stolarije, izvozne orjentacije, sa značajnim kapacitetima infrastrukturnih objekata.

U samom centru grada bila su smještena dva preduzeća koja obuhvataju značajnu zemljišnu površinu i zavidne infrastrukturne objekte a to su tvornica trikotaže i tvornica furnirnog namještaja. Zajednička karakteristika ovih preduzeća je tehnološko, ekonomsko i tržišno mrtvilo te su, nakon privatizacije, na ovim prostorima izgrađena savremena autobuska stanica kao i niz stambeno-poslovnih objekata.

U zapadnom dijelu periferije grada, na samoj lijevoj obali rijeke Tinje, punim kapacitetom rade: pekara «Klas» d.d. , «Corn flips» d.d. i fabrika zdrave hrane «Fana» d.o.o. sa savremenim tehnološkim pristupom i jakom pokrivenošću tržišta. Tu egzistira i nekoliko privatnih fabrika za proizvodnju namještaja i stolarije kao što je «Merceza» d.o.o., koja za sada izvrsno posluju na veoma probirljivom tržištu.

U  dijelu  grada  sa nižom nadmorskom visinom, na teritoriju mjesnog  područja Špionica, nalazi se «Voćni rasadnik» d.d. koji se bavi proizvodnjom i uzgojem sadnog materijala, sa težištem na sadnice šljive, jabuke, kruške, višnje, trešnje i dunje, jagodičastog voća te matičnjaka za podloge voćnih vrsta, a u saradnji sa firmama iz Holandije počelo je sa radom i preduzeće «Plantarium» za proizvodnju cvijeća, bilja, šumskih sadnica i podloga za sadnice voća interesantnih evropskom tržištu. Tu je takođe i firma za obradu i ugradnju mermera i granita «Sanit Granit» d.o.o, kao i  Proizvodnja spužve u firmi Zaharex d.o.o.Špionica Srebrenik«Jafa-Jase» d.o.o. za proizvodnju stolarije, firma “Hanerix” d.o.o. Srebrenik, preduzeće za trgovinu i transport, “Tempoplast” d.o.o. Srebrenik, preduzeće za proizvodnju plastične i Al stolarije, ograda i garažnih vrata, “Zaharex” d.o.o. Špionica-Srebrenik koji je vodeći proizvođač  madraca, bonel žičanih jezgara, spužve kao i posteljine, prekrivača, štep deka, jastuka, jorgana, nadmadraca u BiH, te nekoliko firmi za proizvodnju rezane građe.

Na području NN Luka nalazi se tvornica trikotažne konfekcije. Na gradskom području egzistira preko 500 privatnih firmi, većih ili manjih, tako da je teško obuhvatiti sve firme, ali je konstatacija da su zastupljene mnoge djelatnosti među kojima i proizvodnja šećer kocke, metalnih proizvoda itd. Grad ima veoma razvijenu trgovačku djelatnost  u okviru koje su stasale velike firme, koje su ekskluzivni zastupnici značajnih evropskih proizvođača i koje svojom ponudom nadmašuju srebreničku tražnju, tako da se većina roba prodaje u drugim centrima BiH (kao što su “MUREX”, “VEDA”, “ORIJENT”, “BOSLAM”, „GREAT“ itd. Srebreničke prevozničko-špediterske firme su među najizraslijim u TK-u, a u sferi prevoza tečnih tereta među najboljim u BiH.

Brojne   benzinske   pumpe  su  obilježje Srebrenika, a jedna od najpoznatijih firmi koja je dala prepoznatljiv imidž gradu su i firme «Kopex», “Sarkop”, “Ali Company”, …. Brojna je i sposobna građevinska operativa, a među najizraslijim firmama u ovoj oblasti, koje su podigle brojne stambeno-poslovne objekte u Srebreniku i BiH, su «Gromeks» d.o.o. Srebrenik-od kojeg su u međuvremenu nastale dvije firme, “ITK Musić” d.o.o. Srebrenik, “Zin-Invest” d.o.o., “Marković” d.o.o., “Tim-Invest” d.o.o., “Cobra” d.o.o. Srebrenik i «Sekvoja»d.o.o. Srebrenik.