logo

Grad
Srebrenik

Program rada gradonačelnika grada Srebrenika

Program rada gradonačelnika sadrži osnovne zadatke i aktivnosti koje direktno proizilaze iz Ustava, Zakona i Statuta Grada Srebrenik. Osnovni principi postupanja i rada u predmetnoj godini temeljiti će se na obavljanju i vršenju poslova iz domena lokalne samouprave, definisanim Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, izvršavanju Zakona i sprovođenju gradskih Odluka te što boljoj i kvalitetnijoj saradnji izvršne vlasti – gradskih službi/sektora sa Gradskim vijećem, institucijama i organizacijama, udruženjima, privrednim subjektima i građanima našeg Grada.

Treba napomenuti da je pored pomenutih ustavnih, zakonskih i statutarnih osnova,  Program rada gradonačelnika za predmetnu godinu zasnovan i na strateškim dokumentima Grada Srebrenik.

Godišnji plan raspisivanja javnih poziva sa pozicija transfera i subvencija Grada Srebrenik u 20211.67 MB04/05/2021, 08:47