logo

Grad
Srebrenik

Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti

Poslovi Službe obavljat će se bez odsjeka.

U okviru ove službe vrše se sljedeći poslovi i zadaci:

 • Obavlja upravne i druge poslove u oblasti društvenih djelatnosti koji su zakonom i drugim propisima, stavljeni u nadležnost organa uprave Grada, a odnose se na nauku, kulturu, fizičku kulturu i slično;
 • prati stanje i razvoj u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, fizičke kulture, zdravstva, socijalne zaštite, starateljestva, turizma i drugih društvenih djelatnosti i preduzima mjere za njihovo unapređenje;
 • koordinira aktivnosti i obavlja poslove vezane za saradnju sa nevladinim sektorom i udruženjima građana;
 • vodi propisanu evidenciju iz svog djelokruga;
 • izrađuje analitičko-informativne materijale za Gradsko vijeće i gradonačelnika;
 • prati stanje u oblasti društvenih djelatnosti i predlaže preduzimanje mjera za sprovođenje utvrđene politike u ovoj oblasti;
 • obavlja poslove vezane za pitanja izbjeglica i raseljenih lica koji budu određeni od strane nadležnih organa Kantona i Federacije; izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti boračko-invalidske zaštite, te provodi utvrđenu politiku i prati stanje u navedenoj oblasti;
 • vrši normativno-pravne poslove iz oblasti boračko-invalidske zaštite, priprema nacrte propisa i drugih općih akata koji regulišu pitanja iz navedene oblasti;
 • rješava o pravima članova porodica šehida-poginulih umrlih i nestalih branilaca, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica, demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, nosilaca ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, mirnodopskih vojnih invalida i korisnika koji su prava iz oblasti boračko invalidske zaštite ostvarili prije 06.04. 1992. g.;
 • rješava u prvostepenom upravnom postupku o pravu na ličnu i porodičnu invalidninu, dodatku za njegu i pomoć od strane drugog lica, pravu na ortopedski dodatak, uvećanu porodičnu invalidninu, o pravima u slučaju smrti i druga prava u smislu važećih propisa o boračko-invalidskoj zaštiti;
 • pruža pravnu i drugu stručnu pomoć u zaštiti imovinskih inetresa članova porodica šehida, –  poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u postupcima pred drugim organima;
 • stara se o socijalno-statusnim pitanjima porodica šehida, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih branilaca, nosilaca ratnih priznanja i odlikovanja, uključujući i rješavanje stambenih pitanja i drugih statusnih pitanja navedenih kategorija;
 • vodi evidenciju o porodicama šehida, poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, te izrađuje izvještaje o ostvarivanju prava nevedenih kategorija ;
 • prati i evidentira socijalno statusni položaj korisnika , koji su stekli pravo prije 06.04.1992.g. i preduzima aktivnosti za poboljšanje statusa najugroženijih korisnika;
 • vrši poslove prijave korisnika na zdravstveno osiguranje kod nadležnih institucija;
 • koordinira sve aktivnosti iz nadležnosti službe na području mjesnih zajednica, preko organa mjesnih zajednica;
 • obavlja i druge poslove koji joj se stave u nadležnost zakonima, odlukama Gradskog vijeća i gradonačelnika.

Pomoćnik gradonačelnika-Šef službe: Muhamed Jašarević, dipl. kriminalist

Kontakt telefon/fax : 035 369-161 (centrala) i 035 369-169

Adresa službe: Ul. Varoških polja b.b. 75350 Srebrenik.

E-mail službe: boracko@srebrenik.ba

E-mail: opc.sreb@bih.net.ba  

DOKUMENTI  I OBRASCI SLUŽBE:

Boračka udruženja-Obrazac godišnjeg izvještaja o utrošku

Boračka udruženja-Obrazac godišnjeg izvještaja o utrošku

Obrazac_godisnjeg_izvjestaja_o_utrosku.pdf

Udruzenja_osim_borackih_Obrazac_godisnjeg_izvjestaja_o_utrosku.doc

 –PRAVILNIK ZA UPIS OMLADINSKIH UDRUŽENJA

-Obrazac 1 ZAHTJEV ZA UPIS U GRADSKI SPISAK OMLADINSKIH UDRUŽENJA