logo

Grad
Srebrenik

Služba za finansije i inspekcijski nadzor

Poslovi službe obavljat će se u okviru odsjeka:   
– Odsjek za trezor i računovodstvo

U okviru ove službe vrše se slijedeći poslovi i zadaci:  

 • Učestvuje u izradi prijedloga budžeta;
 • učestvuje u izradi odluke o izvršenju budžeta;
 • izrađuje godišnje i periodične obračune budžeta u skladu sa propisima, računovodstvenim standardima i računovodstvenim načelima;
 • vrši i prati realizaciju priliva budžetskih sredstava ostvarenih po osnovu pruženih usluga a propisanih gradskim odlukama;
 • izrađuje izvještaje i potrebne informacije o budžetskoj potrošnji;
 • koordinira aktivnosti sa budžetskim korisnicima u dijelu izvršenja budžetskih sredstava;
 • obavlja finansijsko-računovodstvene i knjigovodstvene poslove za Gradske službe uprave (obračun i isplata plata, vođenje potrebnih evidencija, plaćanje sa žiro-računa, knjigovodstsveno evidentiranje poslovnih promjena);
 • obavlja poslove vezane za trezorsko poslovanje;
 • obavljanje poslova izrade operativnih planova za potrebe ostalih gradskih službi;obavljanje poslova vezanih za javne nabavke;
 • poslovi vezani za internu reviziju;
 • drugi poslovi vezani za finansijsko poslovanje Grada;
 • koordinira sve aktivnosti iz nadležnosti službe na području mjesnih zajednica, preko organa mjesnih zajednica;
 • obavlja poslove inspekcijskog nadzora u oblasti:
  a) komunalnih poslova,
  b) sanitarnih poslova,
  c) urbanističko-građevinskih poslova i sl.
  d) trgovine, obrta, ugostiteljstva i turizma,
  kao i drugih oblasti koje se u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima stave u nadležnost gradskih organa uprave; obavlja i druge poslove koji joj se stave u nadležnost zakonima, odlukama Gradskog vijeća i gradonačelnika.

Obrasci službe: 

Pomoćnik gradonačelnika-Šef službe: Hogić Jasmin, dipl. oec.

Kontakt telefon/fax : 035 369-162 (centrala) i 035 366-412

Adresa Službe: Ul. Varoških polja b.b. 75350 Srebrenik.

E-mail službe: finansije.inspekcije@srebrenik.ba

E-mail: opc.sreb@bih.net.ba