logo

Grad
Srebrenik

Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Poslovi Službe obavljat će se bez odsjeka.

U okviru ove službe vrše se slijedeći poslovi i zadaci:

 • Izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti  geodetskih i imovinsko-pravnih poslova, provodi utvrđenu politiku i prati stanje u navedenim oblastima;
 • obavlja poslove premjera i uspostave katastra nekretnina u skladu sa zakonom;
 • vodi propisane evidencije o nekretninama, izdaje izvode, uvjerenja, kopije katastarskog plana i obavlja i druge poslove vezane za izdavanje podataka iz katastra nekretnina;
 • stara se da vlasnici odnosno korisnici nekretnina pravilno i blagovremeno obilježe granice zemljišta, kao i o stanju tih biljega i oznaka premjera na području Grada;
 • prati, utvrđuje i snima nastale fizičke promjene na zemljištu, zgradama i drugim objektima od uticaja na podatke premjera i katastra nekretnina;
 • vodi evidenciju katastra podzemnih instalacija;
 • otklanja nedostake i propuste i provodi utvrđene promjene u geodetskim planovima, kartama i elaboratu, katastarskom operatu, te vrše promjene upisanih prava na nekretninama u odgovarajućim upisnim listovima;
 • vrši obnove dotrajalih dijelova ili cjelokupnog katastarskog operata i stara se o reprodukciji dotrajalih i oštećenih radnih originala geodetskih planova;
 • vrši stručne poslove i rješava u upravnim stvarima u oblasti imovinsko-pravnih odnosa (eksproprijacije, uzurpacija, dodjele na korišćenje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta i  slično);
 • rješava u drugim upravnim stvarima iz svoje nadležnosti; vrši poslove vezane za povrat nekretnina u vlasništvo;
 • vrši poslove upravljanja općinskom imovinom, vodi evidenciju o općinskoj pokretnoj i nepokretnoj imovini;
 • koordinira sve aktivnosti iz nadležnosti službe na području mjesnih zajednica, preko organa mjesnih zajednica;
 • obavlja i druge poslove koji joj se stave u nadležnost zakonima, odlukama Gradskog vijeća i gradonačelnika.

Pored toga treba istaći da je Zemljišno-knjižni ured, po novom Zakonu o zemljišnim knjigama, prešao u nadležnost Općinskog suda Srebrenik.

Registar administrativnih procedura službe:

Obrasci  službe:

Pomoćnik gradonačelnika-Šef službe: Jasmin Bjelić, dipl.ing.geodezije

Kontakt telefon/fax : 035 369-160 (centrala) i 035 366-423

Adresa Službe: Ul. Varoških polja, 75350 Srebrenik.

E-mail: opc.sreb@bih.net.ba

Email službe: imovinsko.pravni@srebrenik.ba