logo

Grad
Srebrenik

Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije

Poslovi službe obavljat će se u okviru odsjeka:
–  Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i projekte

U okviru ove službe vrše se slijedeći poslovi i zadaci:

 • Obavlja upravne i druge poslove iz oblasti poduzetništva, koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost Službe, a odnose se na rudarstvo, industriju, trgovinu, ugostiteljstvo, zanatstvo, turizam, poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo, lov i ribolov, prevozničku djelatnost i slično;
 • vrši poslove davanja pod zakup zemljšta radi poljoprivredne obrade i sl.;
 • priprema općinske razvojne strategije, rukovodi akcionim planiranjem za provođenje strategija i projekata, koordinira aktivnosti u provođenju projekata, monitoringu, evaluaciji i izvještavanju;
 • organizuje i provodi aktivnosti na unapređenju sistema planiranja i metodologije planiranja;
 • kontinuirano prati sve mogućnosti povoljnog finansiranja projekata uključujući i fondove EU, stvara uslove za jačanje mreže lokalnih kapaciteta za projektno finansiranje uz prenošenje svih bitnih informacija i pružanje pomoći učesnicima u projektima sa područja Grada Srebrenik;
 • provodi zakonom propisan postupak za donošenje razvojnih i provedbenih planova, odnosno njihove izmjene, dopune i revizije;
 • priprema programe iz nadležnosti Službe;
 • organizuje izradu investiciono-tehničke dokumentacije iz oblasti lokalnog razvoja i infrastrukture;
 • vodi investicije izgradnje, rekonstrukcije infrastrukture, organizuje i provodi tehnički nadzor na istim;
 • radi na pripremi i učestvuje u izradi projektno-investicione dokumentacije za obnovu infrastrukturnih objekata u saradnji sa nadležnim organima višeg nivoa vlasti, domaćim i stranim pravnim licima, udruženjima građana i drugim organizacijama;
 • izrađuje i realizuje planove i projekte razvoja Grada (sanacije, rekonstrukcije i modernizacije komunalne infrastrukture);
 • identifikuje, formuliše i utvrđuje prioritetne projekte u Gradu na osnovu metodologije koja je utvrđena propisom nadležnog organa, utvrđuje Gradske programe javnih investicija;
 • dostavlja prioritetne programe i projekte preko nadležnih resornih ministarstava organizacionoj jedinici Kantona u cilju pripreme kantonalnog programa javnih investicija;
 • koordinira sve aktivnosti iz nadležnosti službe na području mjesnih zajednica, preko organa mjesnih zajednica;
 • prati stanje u oblasti poduzetništva i predlaže mjere na sprovodenju utvrdene politike u oblasti poduzetništva;
 • izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblasti razvoja, obrta i ostalih privrednih djelatnosti;
 • obavlja poslove statistike iz nadležnosti Grada;
 • istraživanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblasti razvoja;
 • obavlja poslove statistike iz nadležnosti Grada;
 • istraživanje i utvrđivanje mogućih izvora finansiranja, informisanje kolega u općinskim organima uprave, te javnim ustanovama i preduzećima o mogućnostima apliciranja na javne pozive domaćih i stranih donatora, kao i o uslovima apliciranja, ostvarivanje saradnje sa nadležnim ustanovama i institucijama na općinskom, regionalnom i međunarodnom nivou, nevladinim organizacijama, raznim udruženjima, a u vezi unapređenja lokalnog ekonomskog razvoja, identifikovanje i formulisanje prilika za investiranje, novih tržišnih segmenat;
 • razvoj inovativnih rješenja kao odgovor na potrebe tržišta i investitora, te proaktivan rad na privlačenju domaćih i stranih investicija;
 • kreiranje, održavanje i upravljanje bazom podataka o projektima, realizaciji projekata, investitorima i sl.;
 • održavanje stalnog kontakta sa predstavnicima domaćih i stranih investitora, te pružanje sve potrebne stručne odnosno administrativno-tehničke pomoći investitorima, te pripremanje prijedloga projekata za prezentaciju potencijalnim investitorima u svrhu podsticanja otvaranja novih radnih mjesta;
 • kontinuirano održavanje saradnje sa domaćim i međunarodnim organizacijama, kao što su ministarstva državne, entitetske i kantonalne direkcije i agencije, te razvojne agencije kao npr. Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA), Fond za okoliš, USAID, UNDP, BIGMEV, TIKA, i sl., kao i ambasadama i konzulatima stranih  zemalja u BiH, te ambasadama i konzulatima naše države u inostranstvu;
 • uspostavljanje One Stop Shop usluge koja podrazumijeva pružanje svih potrebnih usluga i informacija privrednicima i potencijalnim investitorima koji žele invenstirati na području Grada Srebrenika, koordiniranjem svih relevantnih aktera na području našeg Grada, Gradskih službi, javnih preduzeća i ustanova, kako bi proces investiranja olakšali i  administraciju prilagodili poslovnom sektoru;
 • u saradnji sa općinskim načelnikom radi na uspostavljanju lokalnog ekonomskog vijeća (LEV) koji treba da okupi široku bazu ključnih aktera (javni i privatni sektor, akademska zajednica, nvo, mediji i dr.) koji pomažu pri pripremi i nadzoru aktivnosti iz domena lokalnog ekonomskog razvoja.
 • Proaktivan pristup ispunjavanju kriterija kako bi Srebrenik u narednom periodu aplicirao za dobijanje certifikata za povoljno poslovno okruženje (BFC) koji zahtijeva efikasnu administraciju, transparentnu lokalnu vlast, odgovarajuću infrastrukturu  i partnerske odnose sa firmama. Dobijanjem ovog certifikata općina stiče sposobnost da se pozicionira kao napredna lokalna uprava u jugoistočnoj evropi te na taj način osigura značajnu podršku od domaćih i međunarodnih institucija i donatora.
 • Pripremanje prijedloga projekata u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja, te apliciranje na javne pozive domaćih i međunarodnih insitucija i organizacija, te pripremanje promotivnih materijala, publikacija, vodiča, brošura i ostalih materijala;
 • aktivno radi na unapređenju razvoja turizma (izletišta, sportske, pješačke staze, igrališta za djecu, lokacije za sjedenje, mini sportski tereni u prirodno obrađenom materijalu i sl.), na području Grada Srebrenika uključujući sve zainteresovane aktere, javne ustanove, mjesne zajednice, nevladine organizacije, te naravno lokalne zainteresovane privrednike kao i eventualne investitore;
 • obavlja i druge poslove koji joj se stave u nadležnost zakonima, odlukama Gradskog vijeća i gradonačelnika.

        Registar administrativnih procedura službe:

       Obrasci službe:

Pomoćnik gradonačelnika-Šef službe: Enis Brašnjić, dipl.ing.građ.

Kontakt telefon/fax : 035 369-162 (centrala) i 035 369-157

Adresa Službe: Ul. Varoških polja b.b. 75350 Srebrenik.

E-mail službe: poduzetnistvo@srebrenik.ba

E-mail:  opc.sreb@bih.net.ba