logo

Grad
Srebrenik

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice

Poslovi Službe obavljat će se bez odsjeka.

U okviru ove službe vrše se slijedeći poslovi i zadaci:

 • Izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okolice, stambene i komunalne oblasti, te provodi utvrđenu politiku i prati stanje u nevedenim oblastima;
 • rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija;
 • vrši poslove na pripremama i predlaganju u oblasti prostornog planiranja i izrade prostornih, urbanističkih i regulacionih planova, organizovanje javnih uvida, rasprava, tribina i okruglih stolova utvrdenih odgovarajućom metodologijom o izradi prostorno planske dokumentacije;
 • prati izvršavanje navedenih planova radi ostvarivanja uslova i zadataka utvrđenih tim planovima;
 • vrši poslove dodjele pod zakup zemljišta za postavljanje objekata privremenog karaktera i sl.;
 • vrši poslove ustupanja javnih površina na privremeno korištenje za poslovne i slične svrhe;
 • utvrđuje obveznike i naknadu za korištenje građevinskog zemljišta;
 • vrši poslove na provođenju programa i planova obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje i izrađuje izvještaj o realizaciji navedenog programa i planova;
 • upravno rješavanje u oblasti komunalnih poslova na području Grada, a posebno po pitanju: održavanje čistoće i zelenih površina, raspolaganja i korištenja javnih površina, toplifikacije, javne rasvjete i drugo;
 • vrši nadzor nad radom javnih preduzeća iz komunalne oblasti, priprema programe za preduzimanje mjera za poboljšanje kvaliteta komunalnih usluga, kao i mjera za djelovanje općinske službe i komunalnog preduzeća u slučaju prekida u pružanju komunalnih usluga;
 • koordinira sve aktivnosti iz nadležnosti službe na području mjesnih zajednica, preko organa mjesnih zajednica;
 • vodi poslove  iz stambene oblasti;
 • vodi registar stambenih i stambeno-poslovnih zgrada i upravitelja zgradama;
 • obavlja upravne i druge poslove iz oblasti saobraćaja, javnog i taksi prevoza;
 • priprema nacrte propisa i drugih općiha akata iz oblasti za koje je nadležna;
 • obavlja i druge poslove koji joj se stave u nadležnost zakonima, odlukama Gradskog vijeća i gradonačelnika.

Značajniji poslovi urađeni u ranijem periodu:

 • Znatno poboljšana efikasnost službe u rješavanju upravnih predmeta
 • Prvi na našem Kantonu u potpunosti implementirali imovinske zakone kada je u pitanju povratak stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo
 • Svake godine omogućava da su u budžetu općine ostvare vrlo značajni prihodi od rente i uređenja građevinskog zemljišta cca 1.100.000 KM
 • Aktivno učešće u implementaciji standarda – BAS EN ISO 9001:2015
 • Nosioci aktivnosti na izradi više prostorno-planskih dokumenata kao što su Urbanistički projekat “Gradski centar”, Regulacioni planovi “Centar” i “Zona  sporta i rekreacije”, te više planova  parcelacije na području općine
 • Preuzeti poslovi ranijeg SIZ-a stanovanja, te ustrojena nova evidencija o stambenom fondu, koja je bila preduslov za proces otkupa stanova
 • Vođene intenzivne aktivnosti oko organizovanja upravljanja stambenim objektima za kolektivno stanovanje i to: donesena Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama i Pravilnik o izboru upravitelja, raspisan i sproveden konkurs za izbor upravitelja zgrada, u toku su aktivnosti oko izdavanja certifikata izabranim upraviteljima
 • Izvršeno uređenje više saobraćajnica u gradu (ulica pored Željezničke stanice, pored objekata Bigeraj, Papagajka, Zlatiborka itd.), te uređenje zelenih površina  u gradu isl.
 • Izveden centralni gradski kanalizacioni kolektor i savremen uređaj za prečišćavanje otpadnih voda, a izveden je ili je u fazi izvođenja veći broj kanalizacionih kolektora u gradu i prigradskim naseljima Sofići, Brda, Rapatnica itd.

Važni dokumenti:

Registar administrativnih procedura službe:                        

Obrasci službe:

Pomoćnik gradonačelnika-Šef Službe: Muharem Bajrektarević, dipl. pravnik

Kontakt telefon/fax : 035 369-155 i 369-154 

Adresa Službe: Ul. Varoških polja b.b. 75350 Srebrenik.

Email službe: prostorno@srebrenik.ba

Zvanični e-mail: opc.sreb@bih.net.ba