logo

Grad
Srebrenik

Služba za civilnu zaštitu

Poslovi Službe obavljat će se bez odsjeka.

U okviru ove službe vrše se slijedeći poslovi i zadaci:

 • Organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području Grada;
 • izrađuje procjenu ugroženosti na području Grada;
 • priprema program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Grada;
 • predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Grada;
 • prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite;
 • organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite;
 • organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja, te organizira i provodi poslove zaštite od požara i vatrogastvo, predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje elaborat za izvođenje vježbi civilne zaštite u Gradu;
 • organizira gradski operativni centar civilne zaštite i obezbjeđuje njegov rad; vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite i određuje povjerenike civilne zaštite, osigurava njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke;
 • priprema propise iz područja zaštite i spašavanja iz nadležnosti Grada; vodi propisane evidencije i obavlja druge poslove zaštite i spašavanja, u skladu sa zakonom i drugim propisima i općim aktima;
 • vodi sve postupke oko procjene i naknade štete nastale u prirodnim i drugim nesrećama;
 • vodi aktivnosti na planiranju i provođenju preventivnih mjera na zaštiti od prirodnih i drugih nesreća;
 • vodi odgovarajuće postupke na sanaciji šteta nastalih od  prirodnih i drugih nesreća;
 • poduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organizaciji i provođenju zaštite od požara i vatrogastva na području Grada, u skladu sa ovim zakonom, propisima kantona i Grada;
 • obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na organiziranje profesionalne vatrogasne jedinice Grada i predlaže i poduzima mjere na osiguranju kadrovskih, materijalnih, tehničkih i drugih uslova potrebnih za efikasan rad i funkcioniranje te jedinice i u tim pitanjima ostvaruje saradnju sa kantonalnom upravom civilne zaštite;
 • definira i predlaže pitanja koja se odnose na razvoj zaštite od požara i vatrogastva u okviru programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Grada, a što se vrši u saradnji sa ostalim Gradskim službama;
 • izrađuje plan zaštite od požara Grada i osigurava njegovu realizaciju uz učešće Gradskih službi; planira i osigurava provođenje obuke i stručno osposobljavanje i usavršavanje pripadnika vatrogasne jedinice iz stava 1. tačke 2) ovog člana i drugih lica koja se bave poslovima vatrogastva;
 • pruža stručnu i drugu pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društvima radi uspješnog obavljanja poslova zaštite od požara i vatrogastva iz njihove nadležnosti od značaja za vatrogastvo, a posebne aktivnosti provodi kod onih vatrogasnih društava u kojima je osnovana dobrovoljna vatrogasna jedinica radi osposobljavanja te jedinice za efikasno učešće u gašenju požara;
 • ostvaruje saradnju sa pravnim licima u kojima su osnovane vatrogasne jedinice radi osposobljavanja tih jedinica za efikasno gašenje požara i mogućeg učešća tih jedinica na gašenju požara van objekata i prostora pravnog lica na području Grada;
 • ostvaruje saradnju sa službama civilne zaštite susjednih općina i gradova u pitanjima od zajedničkog interesa za zaštitu od požara i vatrogastvo;
 • vrši poslove održavanja i ispitivanja aparata za gašenje početnih požara;
 • koordinira sve aktivnosti iz nadležnosti službe na području mjesnih zajednica, preko organa mjesnih zajednica;
 • vrši i druge poslove iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva koji su ovim zakonom, kao i zakonom kantona i odlukama Gradskog vijeća i gradonačelnika stavljeni u nadležnost službe civilne zaštite općine.

Telefoni koji stoje na usluzi građanima su:

 • 035/366 – 436 – pomoćnik gradonačelnika-šef službe Jašarević Nermin, prof. odbrane i sigurnosti
 • 035/369 – 170 – služba civilne zaštite
 • 035/645 – 593 – Profesinalna vatrogasna jedinica, Ibrić Muhamed

BROJEVI TELEFONA ZA HITNE SLUČAJEVE-SITUACIJE (besplatan poziv):

 • 121 – Operativni centar Civilne zaštite
 • 122 – Policija
 • 123 – Vatrogasci 
 • 124 – Hitna pomoć

Dokumenti službe:

Pomoćnik gradonačelnika-Šef službe: Jašarević Nermin, prof. odbrane i sigurnosti
Kontakt telefon/fax: 035 369-161 (centrala), 035 369-170 i 035 366-436
Adresa Službe: Ul. Varoških polja b.b. 75350 Srebrenik
E-mail službe: cz@srebrenik.ba