logo

Grad
Srebrenik

Služba za internu reviziju

BIOGRAFIJA:

pdfBiografija Alisa Mustafagić

Povelja interne revizije Grada Srebrenik:

pdfPovelja interne revizije Općine Srebrenik

pdfPovelja interne revizije Grada Srebrenik

 

Pomoćnik gradonačelnika – šef Službe: mr. sc. Alisa Mustafagić, dipl. oec – ovlašteni interni revizor za javni sektor u FBiH – broj 0265

Kontakt telefon/fax: 035 369-161 (centrala) i 035/369-167

Adresa: Ul. Varoških polja b.b., 75350 Srebrenik

E-mail službe: interna.revizija@srebrenik.ba

Djelokrug rada Službe:

Obavlja zakonom utvrđene osnovne aktivnosti interne revizije, uvažavajući standard funkcionalne nezavisnosti o drugim organizacionim jedinicama – službama, kroz sljedeće procese interne revizije:

 1. strateško (trogodišnje) i godišnje planiranje revizije,
 2. testiranje, ispitivanje i ocjena podataka i informacija,
 3. izvještavanje o rezultatima i davanje preporuka u cilju poboljšanja poslovanja i
 4. praćenje realizacije preporuka interne revizije od uprave,

i to putem izvršavanja:

a)  Obaveza rukovodioca Službe za internu reviziju koje se odnose na:

 • pripremu Pravilnika o internoj reviziji i operativnih uputstava,
 • pripremu strateškog plana interne revizije Grada Srebrenik za period od tri godine,
 • pripremu godišnjeg plana interne revizije na osnovu ocjene rizika i usvojenog strateškog plana, te nakon njegovog odobravanja od rukovodioca organizacije – gradonačelnika, osiguravanje njegove adekvatne implementacije i nadzora nad njegovim izvršavanjem,
 • organiziranje i koordiniranje aktivnosti interne revizije i nadziranje implementacije planiranih aktivnosti,
 • informisanje rukovodioca organizacije – gradonačelnika o postojanju sukoba interesa,
 • informisanje rukovodioca organizacije – gradonačelnika ukoliko se pojavi sumnja na nepravilnosti i/ili prevare koje mogu rezultirati kriminalnim aktivnostima ili kršenjem propisa radi daljnjeg postupanja,
 • dostavljanje izvještaja interne revizije rukovodiocu organizacije – gradonačelniku, a ako je revidirana organizacija korisnik javnih sredstava drugog nivoa i rukovodiocu te organizacije,
 • pripremu godišnjeg izvještaja o aktivnostima interne revizije,
 • osiguravanje kvaliteta aktivnosti interne revizije u skladu sa pravilima izdatim od CHJ,
 • evidentiranje svih aktivnosti revizije i čuvanje dokumentacije vezane za internu reviziju,
 • osiguravanje obuke internih revizora, priprema i dostavljanje godišnjeg plana obuke rukovodiocu organizacije – gradonačelniku radi odobravanja i osiguravanja njegove implementacije,
 • vršenje godišnje ocjene mogućnosti i resursa Službe za internu reviziju i dostavljanje preporuka rukovodiocu organizacije – gradonačelniku radi usklađivanja sa godišnjim planom revizije,
 • saradnju sa Uredom za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine u razmjeni izvještaja, dokumentacije i mišljenja,
 • po potrebi iniciranje angažmana eksternih eksperata,
 • osiguravanje efikasnog korištenje resursa dodijeljenih za vršenje funkcije interne revizije,
 • usmjeravanje pažnje CHJ na sve razlike u mišljenjima između internih revizora i rukovodioca organizacije – gradonačelnika.

b) Obaveza internog revizora koje se odnose na:

 • implementiranje programa revizije za vrijeme obavljanja aktivnosti revizije,
 • informisanje rukovodioca revidirane organizacije o početku revizije, uz prezentaciju pisanog ovlaštenja,
 • proučavanje dokumentacije i uslova značajnih za formulisanje objektivnog mišljenja,
 • obrazlaganje nalaza objektivno i istinito u pisanoj formi uz priložene dokaze,
 • informisanje rukovodioca jedinice interne revizije ako se, za vrijeme obavljanja revizije, pojavi sumnja na nepravilnosti i/ili prevare,
 • sačinjavanje nacrta revizorskog izvještaja i razmotranje istoga sa upravom u revidiranoj organizaciji,
 • uključivanje u završni revizorski izvještaj svih mišljenja uprave revidirane organizacije,
 • dostavljanje nacrta i finalnog revizorskog izvještaja rukovodiocu jedinice interne revizije,
 • u slučaju sukoba interesa vezano za reviziju informisanje rukovodioca Službe interne revizije,
 • vraćanje svih originalnih dokumenata nakon završetka revizije,
 • čuvanje svake državne, profesionalne ili poslovne tajne koju je saznao u toku interne revizije,
 • čuvanje svih radnih zabilješki nastalih u vrijeme obavljanja interne revizije.

c) Ovlaštenja interne revizije koja se odnose na:

 • slobodan pristup u prostorije Grada Srebrenik u kojoj vrši reviziju, uzimajući u obzir sigurnosna pravila i pravila dobrog ponašanja,
 • pristup odgovarajućoj dokumentaciji vezanoj za reviziju u Gradu Srebrenik, uključujući i dokumentaciju koja ima karakter poslovne tajne i podatke koji su elektronski čuvani, osiguravajući zaštitu tajnosti podataka u skladu sa zakonom, podzakonskim i internim aktima,
 • traženje fotokopija, izvoda ili potvrda spomenutih dokumenata i u izvjesnim slučajevima izuzimanje originalnih dokumenata ostavljajući kopiju sa potvrdom o izuzimanju,
 • zahtijevanje usmene ili pisane informacije od bilo kojeg zaposlenog ili rukovodioca organizacije – gradonačelnika,
 • zahtijevanje informacija od drugih institucija vezano za aktivnosti i upravljanje Grada Srebrenik.