Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Služba za internu reviziju

alisa webBIOGRAFIJA: pdfBIOGRAFIJA - ALISA MUSTAFAGIĆ112.59 KB06/08/2018, 15:47

Povelja interne revizije Općine Srebrenik: pdfPovelja interne revizije Općine Srebrenik482.57 KB06/08/2018, 15:47

Pomoćnik Načelnika – šef Službe za internu reviziju: mr. sc. Alisa Mustafagić, dipl. oec - ovlašteni interni revizor za javni sektor u FBiH - broj 0265

Kontakt:

Tel. 035/369-167

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Djelokrug rada Službe:

Obavlja zakonom utvrđene osnovne aktivnosti interne revizije, uvažavajući standard funkcionalne nezavisnosti o drugim organizacionim jedinicama - službama, kroz sljedeće procese interne revizije:

 1. strateško (trogodišnje) i godišnje planiranje revizije,
 2. testiranje, ispitivanje i ocjena podataka i informacija,
 3. izvještavanje o rezultatima i davanje preporuka u cilju poboljšanja poslovanja i
 4. praćenje realizacije preporuka interne revizije od uprave,

i to putem izvršavanja:

 1. Obaveza rukovodioca Službe za internu reviziju koje se odnose na:
 • pripremu Pravilnika o internoj reviziji i operativnih uputstava,
 • pripremu strateškog plana interne revizije Općine Srebrenik za period od tri godine,
 • pripremu godišnjeg plana interne revizije na osnovu ocjene rizika i usvojenog strateškog plana, te nakon njegovog odobravanja od rukovodioca organizacije - Općinskog načelnika, osiguravanje njegove adekvatne implementacije i nadzora nad njegovim izvršavanjem,
 • organiziranje i koordiniranje aktivnosti interne revizije i nadziranje implementacije planiranih aktivnosti,
 • informisanje rukovodioca organizacije - Općinskog načelnika o postojanju sukoba interesa,
 • informisanje rukovodioca organizacije – Općinskog načelnika ukoliko se pojavi sumnja na nepravilnosti i/ili prevare koje mogu rezultirati kriminalnim aktivnostima ili kršenjem propisa radi daljnjeg postupanja,
 • dostavljanje izvještaja interne revizije rukovodiocu organizacije – Općinskom načelniku, a ako je revidirana organizacija korisnik javnih sredstava drugog nivoa i rukovodiocu te organizacije,
 • pripremu godišnjeg izvještaja o aktivnostima interne revizije,
 • osiguravanje kvaliteta aktivnosti interne revizije u skladu sa pravilima izdatim od CHJ,
 • evidentiranje svih aktivnosti revizije i čuvanje dokumentacije vezane za internu reviziju,
 • osiguravanje obuke internih revizora, priprema i dostavljanje godišnjeg plana obuke rukovodiocu organizacije – Općinskom načelniku radi odobravanja i osiguravanja njegove implementacije,
 • vršenje godišnje ocjene mogućnosti i resursa Službe za internu reviziju i dostavljanje preporuka rukovodiocu organizacije – Općinskom načelniku radi usklađivanja sa godišnjim planom revizije,
 • saradnju sa Uredom za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine u razmjeni izvještaja, dokumentacije i mišljenja,
 • po potrebi iniciranje angažmana eksternih eksperata,
 • osiguravanje efikasnog korištenje resursa dodijeljenih za vršenje funkcije interne revizije,
 • usmjeravanje pažnje CHJ na sve razlike u mišljenjima između internih revizora i rukovodioca organizacije – Općinskog načelnika.

a) Obaveza internog revizora koje se odnose na:

 • implementiranje programa revizije za vrijeme obavljanja aktivnosti revizije,
 • informisanje rukovodioca revidirane organizacije o početku revizije, uz prezentaciju pisanog ovlaštenja,
 • proučavanje dokumentacije i uslova značajnih za formulisanje objektivnog mišljenja,
 • obrazlaganje nalaza objektivno i istinito u pisanoj formi uz priložene dokaze,
 • informisanje rukovodioca jedinice interne revizije ako se, za vrijeme obavljanja revizije, pojavi sumnja na nepravilnosti i/ili prevare,
 • sačinjavanje nacrta revizorskog izvještaja i razmotranje istoga sa upravom u revidiranoj organizaciji,
 • uključivanje u završni revizorski izvještaj svih mišljenja uprave revidirane organizacije,
 • dostavljanje nacrta i finalnog revizorskog izvještaja rukovodiocu jedinice interne revizije,
 • u slučaju sukoba interesa vezano za reviziju informisanje rukovodioca Službe interne revizije,
 • vraćanje svih originalnih dokumenata nakon završetka revizije,
 • čuvanje svake državne, profesionalne ili poslovne tajne koju je saznao u toku interne revizije,
 • čuvanje svih radnih zabilješki nastalih u vrijeme obavljanja interne revizije.

b) Ovlaštenja interne revizije koja se odnose na:

 • slobodan pristup u prostorije Općine Srebrenik u kojoj vrši reviziju, uzimajući u obzir sigurnosna pravila i pravila dobrog ponašanja,
 • pristup odgovarajućoj dokumentaciji vezanoj za reviziju u Općini Srebrenik, uključujući i dokumentaciju koja ima karakter poslovne tajne i podatke koji su elektronski čuvani, osiguravajući zaštitu tajnosti podataka u skladu sa zakonom, podzakonskim i internim aktima,
 • traženje fotokopija, izvoda ili potvrda spomenutih dokumenata i u izvjesnim slučajevima izuzimanje originalnih dokumenata ostavljajući kopiju sa potvrdom o izuzimanju,
 • zahtijevanje usmene ili pisane informacije od bilo kojeg zaposlenog ili rukovodioca organizacije – Općinskog načelnika,
 • zahtijevanje informacija od drugih institucija vezano za aktivnosti i upravljanje Općine Srebrenik.

Načelnik općine Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o načelniku

 

Općinsko vijeće

opcinsko vijeceOpćinsko vijeće je predstavnički organ građana Općine i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Općinsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Općine te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Općinsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Općinskog vijeća (.pdf)        Općinsko vijeće

 

Općinske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Općine kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Općinu, obavljaju općinske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Općinskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Općinskog načelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Općinskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Općinskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Video o aktuelnoj situaciji i budućim projektima

 

Facebook stranica

korisni linkovi2

Anketa

Da li ste za prelazak matičnih ureda iz MP-a u Srebrenik

Bilten općine Srebrenik

bilten op sreb

Brojač posjeta

Danas: 209

Juče: 139

Ove sedmice: 501

Ovog mjeseca: 1757

Ukupno: 132000

Pretraga

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba