Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice

Šef službe Samir Muratović dipl.ing.građ. Poslovi službe obavljat će se u okviru dva odsjeka i to:

1. Odsjek za prostorno uređenje i građenje,
2. Odsjek za zaštitu okolice i komunalne poslove

U okviru ove službe vrše se slijedeći poslovi i zadaci:

 • Izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okolice, stambene i komunalne oblasti, te provodi utvrđenu politiku i prati stanje u nevedenim oblastima;
 • rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija;
 • vrši poslove na pripremama i predlaganju u oblasti prostornog planiranja i izrade prostornih, urbanističkih i regulacionih planova, organizovanje javnih uvida, rasprava, tribina i okruglih stolova utvrdenih odgovarajućom metodologijom o izradi prostorno planske dokumentacije;
 • prati izvršavanje navedenih planova radi ostvarivanja uslova i zadataka utvrđenih tim planovima; vrši poslove dodjele pod zakup zemljišta za postavljanje objekata privremenog karaktera i sl.;
 • vrši poslove ustupanja javnih površina na privremeno korištenje za poslovne i slične svrhe; utvrđuje obveznike i naknadu za korištenje građevinskog zemljišta;
 • vrši poslove na provođenju programa i planova obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje i izrađuje izvještaj o realizaciji navedenog programa i planova;
 • upravno rješavanje u oblasti komunalnih poslova na području Općine, a posebno po pitanju: održavanje čistoće i zelenih površina, raspolaganja i korištenja javnih površina, toplifikacije, javne rasvjete i drugo;
 • vrši nadzor nad radom javnih preduzeća iz komunalne oblasti, priprema programe za preduzimanje mjera za poboljšanje kvaliteta komunalnih usluga, kao i mjera za djelovanje općinske službe i komunalnog preduzeća u slučaju prekida u pružanju komunalnih usluga;
 • koordinira sve aktivnosti iz nadležnosti službe na području mjesnih zajednica, preko organa mjesnih zajednica;
 • vodi poslove  iz stambene oblasti;
 • vodi registar stambenih i stambeno-poslovnih zgrada i upravitelja zgradama;
 • obavlja upravne i druge poslove iz oblasti saobraćaja, javnog i taksi prevoza;
 • priprema nacrte propisa i drugih općiha akata iz oblasti za koje je nadležna;
 • obavlja i druge poslove koji joj se stave u nadležnost zakonima, odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika. 

Značajniji poslovi urađeni u ranijem periodu:

 • Znatno poboljšana efikasnost službe u rješavanju upravnih predmeta
 • Prvi na našem Kantonu u potpunosti implementirali imovinske zakone kada je u pitanju povratak stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo
 • Svake godine omogućava da su u budžetu općine ostvare vrlo značajni prihodi od rente i uređenja građevinskog zemljišta cca 1.100.000 KM
 • Aktivno učešće u implementaciji standarda - BAS EN ISO 9001:2015
 • Nosioci aktivnosti na izradi više prostorno-planskih dokumenata kao što su Urbanistički projekat "Gradski centar", Regulacioni planovi "Centar" i "Zona  sporta i rekreacije", te više planova  parcelacije na području općine
 • Preuzeti poslovi ranijeg SIZ-a stanovanja, te ustrojena nova evidencija o stambenom fondu, koja je bila preduslov za proces otkupa stanova
 • Vođene intenzivne aktivnosti oko organizovanja upravljanja stambenim objektima za kolektivno stanovanje i to: donesena Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama i Pravilnik o izboru upravitelja, raspisan i sproveden konkurs za izbor upravitelja zgrada, u toku su aktivnosti oko izdavanja certifikata izabranim upraviteljima
 • Izvršeno uređenje više saobraćajnica u gradu (ulica pored ®eljezničke stanice, pored objekata Bigeraj, Papagajka, Zlatiborka itd.), te uređenje zelenih površina  u gradu isl.
 • Izveden centralni gradski kanalizacioni kolektor i savremen uređaj za prečišćavanje otpadnih voda, a izveden je ili je u fazi izvođenja veći broj kanalizacionih kolektora u gradu i prigradskim naseljima Sofići, Brda, Rapatnica itd.

Registar administrativnih procedura službe:                        

Obrasci službe:

Šef Službe: Samir Muratović, dipl.ing.građ.

Kontakt telefon/fax : 035 369-155 i 369-154 

Adresa Službe: Ul. Varoških polja b.b. 75350 Srebrenik.

Email službe: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Zvanični e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Načelnik općine Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o načelniku

 

Općinsko vijeće

opcinsko vijeceOpćinsko vijeće je predstavnički organ građana Općine i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Općinsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Općine te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Općinsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Općinskog vijeća (.pdf)        Općinsko vijeće

 

Općinske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Općine kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Općinu, obavljaju općinske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Općinskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Općinskog načelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Općinskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Općinskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove  

  

Video o aktuelnoj situaciji i budućim projektima

 

Facebook stranica

korisni linkovi2

Anketa

Da li ste za prelazak matičnih ureda iz MP-a u Srebrenik

Bilten općine Srebrenik

bilten op sreb

Brojač posjeta

Danas: 139

Juče: 640

Ove sedmice: 1478

Ovog mjeseca: 5267

Ukupno: 95569

Pretraga

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba